REGULAMIN KONKURSU: "Kosmetyczna miłość - z Korei prosto"

§ 1.Organizator

1. Organizatorem konkursu „Kosmetyczna miłość - z Korei prosto", dalej jako: „Konkurs” jest Orchard sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Kaliny Jędrusik 4B/104, 01-748 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000445705, NIP: 1182089548, REGON: 146474302, kapitał zakładowy: 127 550,00 zł, dla adres e-mail: info@beautikon.com, (dalej „Organizator").

2. Fundatorem Nagród w Konkursie jest Organizator.

3. Konkurs przeprowadzany jest na profilu Beautikon.com (adres internetowy: https://www.instagram.com/beautikon_com/(dalej: „Profil Organizatora”), prowadzonym przez Organizatora w serwisie społecznościowym Instagram (dalej: „Serwis”).

4. Konkurs nie jest w żaden sposób wspierany, sponsorowany, organizowany czy powiązany z serwisem Instagram. Serwis Instagram nie ponosi odpowiedzialności za Konkurs, a wszelkie pytania, komentarze i reklamacje powinny być kierowane do Organizatora, a nie do portalu Instagram. Organizator zobowiązuje się solidarnie do zwolnienia portalu Instagram z odpowiedzialności wobec każdego Uczestnika Konkursu, który skieruje przeciwko portalowi Instagram roszczenie związane z niniejszym Konkursem.

§ 2.Czas trwania Konkursu i komisja konkursowa

1. Konkurs rozpoczyna się dnia 10.02.2023 r. godzina: 18:00 i trwa do dnia 23.02.2023 r., godzina 23:59.

2. Pod uwagę w Konkursie będą brane zgłoszenia opublikowane okresie wskazanym w § 2 ust. 1 powyżej.

3. Publiczne ogłoszenie wyników odbywa najpóźniej do dnia 28.02.2023 r.

4. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, właściwego przebiegu oraz ustalenia osób biorących w nim udział oraz wyłonienia Zwycięzców, Organizator powołuje komisję konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator. W skład Komisji wchodzą 3 osoby wytypowane przez Organizatora.

§ 3.Warunki i zasady uczestnictwa w Konkursie

1. W Konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna (dalej: „Uczestnik”), która:

A) posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

B) jest pełnoletnia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

C) nie jest w żaden sposób: osobowy, kapitałowy lub organizacyjny powiązana z Organizatorem;

zapoznała się z Regulaminem Konkursu i akceptuje jego postanowienia;

D) wykonała Zadanie Konkursowe.

E) Brak spełnienia któregokolwiek z warunków określonych w ust. 1 pkt A-E oraz 4 stanowi podstawę do wykluczenia Uczestnika z Konkursu, a w przypadku późniejszego wykrycia tych okoliczności, w tym po dniu wydania nagrody, prawo do dochodzenia jej zwrotu.

F) Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.

G) Do Konkursu należy zgłaszać się osobiście – niedozwolonym jest zakładanie fikcyjnych kont na potrzebę uczestnictwa w Konkursie lub posiłkowanie się danymi i kontami osób trzecich. Dane na osobistym profilu serwisu Instagram muszą być zgodne z rzeczywistością.

§ 4.Zasady Konkursu i przebieg

1. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie, na serwisie Instagram na profilu Organizatora pod adresem https://www.instagram.com/beautikon_com/.

2. Aby wziąć udział w konkursie należy wykonać zadanie konkursowe, dalej jako: „Zadanie konkursowe”, które polega na dodaniu pod informującym o Konkursie postem na Profilu Organizatora (dalej: „Post konkursowy”) komentarza z odpowiedzią: "Jaki jest twój ulubiony koreański kosmetyk i dlaczego?".

3. Zwycięzcami Konkursu będzie 5 (pięć) osób, które wykonały Zadanie konkursowe i otrzymały największą ilość polubień w momencie zakończenia Konkursu.

4. W przypadku kiedy więcej niż jedno Zadanie konkursowe otrzyma taka samą ilość polubień Komisja Konkursowa drogą głosowania wybierze Zwycięzcę.

5. Udział w Konkursie biorą wpisy/komentarze związane z tematyką Konkursu, nie zawierają treści łamiących prawo, naruszających dobre obyczaje i godność innych osób oraz takie, co do których Uczestnik posiada prawa autorskie.

6. Każdy Uczestnik może wykonać Zadanie konkursowe wyłącznie jednokrotnie. Wielokrotne wykonanie Zadania konkursowego jest zabronione i skutkuje wykluczeniem Uczestnika z Konkursu.

7. Zmiana wykonanego Zadania konkursowego jest zabroniona i skutkuje wykluczeniem Uczestnika z Konkursu

8. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia i nieuwzględniania w Konkursie Zadań Konkursowych:

A) niezgodnych z regulaminem serwisu Instagram,

B) niespełniających kryteriów określonych w Regulaminie lub zgłoszonych niezgodnie z zasadami Regulaminu,

C) zawierających treści niezgodne z dobrymi obyczajami, niemoralne, obraźliwe lub naruszające obowiązujące przepisy prawa;

D) naruszających prawa, w tym w szczególności prawa autorskie bądź dobra osobiste osób trzecich, w tym bezprawnie wykorzystujących wizerunki osób trzecich;

E) zawierających logotypy bądź treści o charakterze reklamowym dotyczące jakichkolwiek towarów lub usług innych niż Organizatora.

9. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej poprzez serwis Instagram do maksymalnie 7 (siedmiu) dni roboczych od zakończenia Konkursu.

10. Prawidłowe wykonanie Zadania Konkursowego jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika postanowień Regulaminu bez konieczności składania odrębnych oświadczeń w tym przedmiocie i jest równoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika następujących oświadczeń i zobowiązań:

11. Zadanie Konkursowe stanowi przejaw indywidualnej i oryginalnej twórczości Uczestnika, Uczestnik dysponuje wszelkimi prawami do składanej pracy i nie są one w żaden sposób ograniczone ani obciążone na rzecz osób trzecich;

A) Korzystanie przez Organizatora z Zadania Konkursowego zgodnie z Regulaminem Konkursu nie zagrozi, nie naruszy niczyich praw, dóbr, tajemnicy chronionej prawem;

B) Uczestnik akceptuje fakt, że Zadanie Konkursowe może zostać wykorzystane na potrzeby reklamy marki Organizatora w dowolnych mediach i nośnikach (w zakresie, jaki obejmuje licencja, o której mowa poniżej);

C) Uczestnik udziela Organizatorowi niewyłącznej licencji na korzystanie z Zadania Konkursowego w związku z Konkursem. Licencja jest udzielona bez ograniczeń terytorialnych, na okres 5 lat od umieszczenia Zadania Konkursowego w serwisie Instagram w zakresie autorskich praw na korzystanie z Zadania Konkursowego w związku z Konkursem. Licencja jest udzielona na polach wprowadzania do obrotu publicznego wystawiania, odtwarzania, wyświetlania, nadawania, reemitowania, udostępniania w wybranym miejscu i czasie (w Internecie), wykorzystania Zadania Konkursowego w charakterze promocyjnym lub reklamowym i zezwolenia na tworzenie i eksploatację opracowań Zadania Konkursowego, łączenie go z innymi utworami. Organizator ma prawo udzielania sublicencji. Uczestnik zobowiązuje się nie wykonywać wobec Organizatora swoich autorskich praw osobistych w stosunku do Zadania Konkursowego. Organizator może wezwać zwycięzcę do zawarcia odpowiedniej umowy na piśmie celem przeniesienia praw do Zadania Konkursowego.

§ 5.Nagrody w Konkursie

1. Nagrodami w Konkursie jest 5 zestawów kosmetyków Dixionist: Cannabidrop Signal Face Oil Serum do twarzy 30 ml, Lively Dandeleaf Crema Ampoule Serum do twarzy 30 ml, Cyforest Essence Infusion Cream Krem do twarzy 50 ml, Cyforest Fresh PHA Toner Mini Tonik do twarzy 100 ml, Cyforest Water Foaming Cleanser Mini Pianka do mycia twarzy 100 ml, o wartości łącznej 3 750 zł (słownie: trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych).

2. Wartość pojedynczego zestawu Dixionist to 750 zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt złotych).

3. Wartość nagrody wskazanej w pkt.2 jest zwolniona z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2647 ze zm.).

4. Zwycięzcy zostaną poinformowani o wygranej poprzez prywatną wiadomość na portalu Instagram wysłaną z oficjalnego Profilu Organizatora. Warunkiem otrzymania nagrody jest przesłanie do dnia 28.02.2023 r. prywatniej wiadomości zwrotnej, w której znajdzie się imię i nazwisko zwycięzcy, adres e-mail oraz adres do wysyłki nagrody (ulica, numer domu, kod pocztowy, miejscowość).

5. W przypadku podania nieprawidłowych danych lub niewypełnienie obowiązków z § 5 pkt. 4 w ciągu 7 dni roboczych, Zwycięzca traci prawo do Nagrody.

6. Prawo do Nagrody nie może zostać przeniesione na inne osoby. Nagroda nie podlega wymianie na gotówkę lub na nagrody innego rodzaju.

7. W przypadku rezygnacji Zwycięzcy z Nagrody lub utraty prawa do Nagrody Komisja konkursowa ma prawo przekazać ją innemu Uczestnikowi biorącemu udział w Konkursie, biorąc pod uwagę kolejną największą liczbę polubień pod Zadaniem konkursowym.

8. Decyzje Organizatora i Komisji Konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. Organizator zastrzega sobie prawo do nieargumentowania wyboru Zwycięzców.

§ 6.Dane osobowe uczestników Konkursu

1. Informacja o zasadach przetwarzania i ochrony danych osobowych Uczestników stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.

§ 7.Postanowienia końcowe

1. Regulamin Konkursu dostępny jest pod adresem https://beautikon.com/pages/regulaminy.

2. Skrócony opis zasad przeprowadzenia Konkursu może znajdować się na serwisie Instagram i stronach internetowych Organizatora. Wszystkie treści tego rodzaju mają charakter jedynie informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu i obowiązujące przepisy prawa.

3. Organizator ma prawo do zmiany Regulaminu Konkursu, przy czym zmiany Regulaminu nie będą naruszać praw nabytych Uczestników. W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu decyzją kompetentnego organu lub sądu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Organizatora oraz Uczestnika.

4. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane w formie pisemnej listem poleconym na adres siedziby Organizatora najpóźniej w ciągu 7 (słownie: siedmiu) dni od daty zakończenia Konkursu. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany listem poleconym (o ile uczestnik nie wyrazi zgody na przesłanie powiadomienia jedynie drogą elektroniczną), w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni. Jakiekolwiek inne zastrzeżenia, pytania, komentarze lub skargi dotyczące konkursu mogą być kierowane drogą elektroniczną na adres mailowy Organizatora: info@beautikon.com Organizator ma obowiązek odnieść się do nich do 5 (słownie: pięciu) dni roboczych.

5. Integralną częścią Regulaminu jest Załącznik nr 1 - Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.

Załącznik nr 1 - Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: „RODO”) jest Administrator.

2. Administrator przetwarza następujące dane Uczestników Konkursu: nazwa profilu na portalu Instagram.

3. Administrator przetwarza następujące dane Zwycięzców Konkursu: nazwa profilu na portalu Instagram, imię i nazwisko, adres e-mail oraz adresu korespondencyjny.

4. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe Uczestnika w celu:

A) przeprowadzenia Konkursu (w szczególności oceny Zadania konkursowego, poinformowania Uczestnika o wynikach Konkursu oraz wydania Uczestnikowi Nagrody) - na podstawie jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO (przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody);

B) przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 7a ustawy z dnia 30 maja 2014 r o prawach konsumenta (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w tym przypadku obowiązku udzielenia odpowiedzi na reklamację);

C) wypełnienia obowiązków ciążących na Administratorze na mocy przepisów RODO (m.in. tworzenie rejestrów i ewidencji) — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia przez Administratora obowiązków prawnych, w tym przypadku obowiązków wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych);

D) ustalenia roszczeń, ich dochodzenia lub obrony przed nimi - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu Administratora, którym jest w tym przypadku możliwość skutecznego ustalenia roszczeń, ich dochodzenia lub obrony przed nimi).

5. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe Uczestnika:

A) do czasu wycofania zgody lub zakończenia Konkursu (w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej) — w przypadku danych osobowych, które Administrator przetwarza na podstawie zgody;

B) do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania — w przypadku danych osobowych, które Administrator przetwarza ze względu na swój uzasadniony interes.

C) do czasu upływu terminu przedawnienia - w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu ustalenia roszczeń, ich dochodzenia lub obrony przed nimi.

6. Osoba, której dane dotyczą ma w każdym czasie prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do żądania przeniesienia swoich danych, oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

7. Odbiorcami danych osobowych będą firmy kurierskie w zakresie przekazania Nagrody oraz kancelarie prawne w zakresie obrony Administratora przed roszczeniami.

8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani z wykorzystaniem profilowania. Dane osobowe nie będą przekazywane poza EOG.

9. Przekazanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, lecz konieczne do wzięcia udziału w Konkursie i uzyskania Nagrody.