Regulamin zamówienia i korzystania z Kart Podarunkowych BEAUTIKON.com

 

I Terminologia

Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają:

 1. Sprzedawca Karty Podarunkowej – Orchard Sp. z o.o. ul. Kochanowskiego 46A/1, 01-864 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000445705, NIP: 118-20-89-548, REGON: 146474302. Kapitał zakładowy 5 000,00 PLN, w całości opłacony.
 2. Karta Podarunkowa – wydawana przez Sprzedawcę elektroniczna forma bonu wartościowego na okaziciela, stwierdzająca prawo Użytkownika bonu do wymiany na towary w sklepie internetowym BEAUTIKON.com, o określonej dacie ważności, z elektronicznie przypisanymi informacjami o wartości bonu. Karta Podarunkowa nie jest kartą płatniczą, nie jest instrumentem pieniądza elektronicznego w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa.
 3. Klient – osoba fizyczna (osoby pełnoletnie) jak i też osoba prawna nabywająca Kartę Podarunkową od Sprzedawcy.
 4. Użytkownik – każdorazowy okaziciel Karty Podarunkowej będący osobą fizyczną. 
 5. Wartość Do Wykorzystania – przypisana Karcie Podarunkowej kwota, do wysokości której Użytkownik może nabyć towary lub usługi przy użyciu Karty Podarunkowej w sklepie internetowym BEAUTIKON.com.
 6. Transakcja – proces zakupu dokonany przez Użytkownika w sklepie BEAUTIKON.com przy użyciu Karty Podarunkowej.
 7. Sklep BEAUTIKON.com – sklep internetowy prowadzony pod adresem url: www.beautikon.com umożliwiający wykorzystanie Karty Podarunkowej, sprawdzenie statusu oraz Wartości Do Wykorzystania na Karcie Podarunkowej.
 8. Transakcja – dokonana przy użyciu Karty Podarunkowej operacja polegająca na wymianie Karty Podarunkowej na towary poprzez obniżenie wartości Karty Podarunkowej (Wartości Do Wykorzystania) o kwotę odpowiadającą wartości nabytych przez Użytkownika towarów lub usług.

 

II Postanowienia ogólne

 1. Karta Podarunkowa BEAUTIKON.com ma zasięg krajowy i służy wyłącznie do realizacji Transakcji w sklepie internetowym BEAUTIKON.com.
 2. Wartość Do Wykorzystania ustalana jest indywidualnie przez Klienta i Sprzedawcę Karty Podarunkowej. Informacje dotyczące Wartości Do Wykorzystania dla danej Karty Podarunkowej przekazywane są Klientowi wraz z Kartą Podarunkową.
 3. Karta Podarunkowa posiada wzór graficzny opracowany przez Sprzedawcę Karty Podarunkowej.
 4. Karta Podarunkowa nie podlega zwrotowi ani wymianie na gotówkę.
 5. Karta Podarunkowa jest ważna, tj. podlega wymianie na towary w okresie wskazanym na Karcie.
 6. Sprzedawca Karty Podarunkowej nie ponosi odpowiedzialności za Karty Podarunkowe, które zostały utracone po ich wydaniu Klientowi.
 7. Sprzedawca Karty Podarunkowej nie odpowiada za skutki braku możliwości realizacji Karty Podarunkowej wynikające z okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności wynikające z tytułu nieważności Karty Podarunkowej, czy zbyt małej Wartości do Wykorzystania.
 8. Sprzedawca Karty Podarunkowej nie jest stroną stosunku prawnego łączącego Użytkownika z Klientem.

 

III Zamówienie kart podarunkowych

 1. Sprzedawca Karty Podarunkowej zobowiązuje się do przekazania Kart Podarunkowych Klientowi w ilości i o wartości zgodnej ze złożonym zamówieniem w formie elektronicznej.
 2. Sprzedawca Karty Podarunkowej wyśle zamówione przez Klienta Karty Podarunkowe pod wskazany przez niego adres poczty elektronicznej lub w inny uzgodniony pomiędzy Klientem a Sprzedawcą sposób.
 3. Wydanie Karty Podarunkowej Użytkownikowi nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług w rozumieniu odpowiednich przepisów podatkowych. Użytkownik, na żądanie zgłoszone Sprzedawcy Kart Podarunkowych najpóźniej w momencie wydawania Karty Podarunkowej, ma prawo, na dowód dokonania wpłaty Sprzedawcy Kart Podarunkowych środków pieniężnych, otrzymać od Sprzedawcy Kart Podarunkowych jedynie pisemne pokwitowanie nie stanowiące paragonu fiskalnego ani faktury VAT (nota księgowa).

 

III Zasady realizowania Kart Podarunkowych

Klient i Użytkownik Karty Podarunkowej przyjmują do wiadomości, iż:

 1. Użytkownik Karty Podarunkowej może posługiwać się Kartą Podarunkową wielokrotnie od czasu jej aktywacji do wyczerpania Wartości Do Wykorzystania, w okresie jej ważności.
 2. Sprzedawca Karty Podarunkowej, w celu ochrony interesów Klienta lub Użytkownika Karty Podarunkowej oraz ochrony uzasadnionych interesów Sprzedawcy Karty Podarunkowej, zastrzega sobie prawo do czasowego zablokowania możliwości posługiwania się Kartą Podarunkową bez uprzedniego powiadomienia Klienta.
 3. Użytkownik realizuje Kartę Podarunkową poprzez wpisanie unikalnego kodu umieszczonego na Karcie Podarunkowej w koszyku zakupów w polu „Korzystam z kodu rabatowego” i zatwierdzenie go przyciskiem „zatwierdź” umieszczonym obok pola „Skorzystaj z karty podarunkowej” w sklepie internetowym BEAUTIKON.com.  Wartość koszyka zostanie obniżona o Wartość do Wykorzystania zapisanej w dniu dokonania zakupów na Karcie Podarunkowej. Dokonana Transakcja jest równoznaczna z zakupem i podlega standardowej fiskalizacji.
 4. Karta Podarunkowa jest odczytywana wyłącznie w środowisku elektronicznym, tj. każda operacja podlega weryfikacji w zakresie jej dopuszczalności oraz ustalenia Wartości Do Wykorzystania.
 5. Karta Podarunkowa nigdy nie podlega wymianie na gotówkę.
 6. W przypadku gdy wartość nabywanych przez Użytkownika towarów przekracza Wartość Do Wykorzystania, Transakcja będzie mogła być zrealizowana pod warunkiem zapłaty przez Użytkownika różnicy ceny inną akceptowaną przez sklep BEAUTIKON.com formą płatności.
 7. W przypadku gdy wartość nabywanych przez Użytkownika towarów jest niższa od Wartości Do Wykorzystania, różnica określa wartość Karty Podarunkowej po Transakcji. Żadna kwota nie może być w takim przypadku wypłacona Użytkownikowi jako „reszta” lub spieniężenie pozostałej po dokonaniu Transakcji wartości Karty Podarunkowej.
 8. Karta Podarunkowa może być używana w okresie ważności podanym na rewersie Karty Podarunkowej lub do czasu jej zablokowania.
 9. Sklep internetowy BEAUTIKON.com ma prawo odmówić realizacji Karty Podarunkowej w następujących przypadkach:
  • upływu terminu ważności Karty Podarunkowej,
  • braku odpowiednich środków - Wartości Do Wykorzystania - na Karcie Podarunkowej
  • wystąpienia problemów natury technicznej uniemożliwiających realizację Karty Podarunkowej (np. blokada Karty Podarunkowej).
 10. Realizacja Karty Podarunkowej przez jej Użytkownika stanowi ważną Transakcję nawet wówczas, gdy wejdzie on w posiadanie Karty Podarunkowej w sposób nieuprawniony, chyba że Karta Podarunkowa, pomimo zgłoszenia zablokowania, nie zostanie wcześniej zablokowana przez Sprzedawcę Karty Podarunkowej.
 11. Zwrot przez Użytkownika towarów lub usług nabytych przy użyciu Karty Podarunkowej jest możliwy na zasadach obowiązujących w sklepie BEAUTIKON.com. Zwrot pieniędzy za zwrócone produkty następuje w formie elektronicznej na Kartę Podarunkową w postaci nowej Wartości do Wykorzystania lub poprzez wydanie nowej Karty Podarunkowej.
 12. W przypadku wystąpienia problemów w realizacji Transakcji przy użyciu Karty Podarunkowej, Użytkownik zgłosi powyższe Sprzedawcy Karty Podarunkowej za pośrednictwem infolinii lub wiadomości e-mail na adres: info@beautikon.com.
 13. Reklamacje związane z Kartami Podarunkowymi będą rozpatrywane przez Sprzedawcę Karty Podarunkowej w formie pisemnej, w terminie 30 dni od dnia złożenia pisemnej reklamacji przez Klienta lub Użytkownika. Reklamacje mogą być składane pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy Karty Podarunkowej.

 

IV Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Regulaminu mają zastosowanie odpowiednie przepisy dotyczące bonów towarowych.
 2. Klient przez wpłatę środków pieniężnych za Karty Podarunkowe, a Użytkownik przez przyjęcie Karty Podarunkowej oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem, nie wnosi zastrzeżeń co do jego treści i zobowiązuje się go przestrzegać.
 3. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej pod adresem www.beautikon.com/Regulaminy.
 4. Sprzedawca Karty Podarunkowej zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie bez podania przyczyny. O zmianach Sprzedawca Karty Podarunkowej poinformuje z odpowiednim wyprzedzeniem na stronie internetowej sklepu BEAUTIKON.com pod adresem www.beautikon.com. Zmiany Regulaminu nie mogą naruszać praw nabytych Klientów lub Użytkowników.