Regulamin Programu premiowego "Poleć znajomemu”

 

I. Organizator

Organizatorem i realizatorem programu premiowego -„Poleć znajomemu”, zwanego dalej Promocją, jest ORCHARD Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000445705, NIP: 118-20-89-548, REGON: 146474302. Kapitał zakładowy 5 000,00 PLN, w całości opłacony, zwana dalej Organizatorem.

 

II. Uczestnicy Promocji

Uczestnikiem Promocji, zwanym dalej „Uczestnikiem” może być każda osoba zarejestrowana w sklepie internetowym BEAUTIKON.com, która poleci BEAUTIKON.com swojemu znajomemu/znajomym wysyłając do niego/nich zaproszenie korzystając z formatki zamieszczonej na stronie http://www.beautikon.com/polec_znajomemu.

 

III. Przedmiot i czas trwania Promocji w BEAUTIKON.com

 1. Z zastrzeżeniem zdania następnego, w ramach Promocji Organizator udziela każdemu zapraszającemu Uczestnikowi rabatu kwotowego o nominale 20zł na zakupy w sklepie internetowym BEAUTIKON.com za minimum 200zł. 
 2. Uczestnik premiowany jest rabatem kwotowym w wysokości 20zł za pierwsze zrealizowane Zamówienie każdej z osób, które zaprosił mailowo do udziału w Promocji. Rabat w wysokości 20zł jest do wykorzystania przy minimalnym Zamówieniu za kwotę 200 zł w sklepie internetowym działającym pod adresem http:// www.beautikon.com.
 3. Promocja w sklepie internetowym BEAUTIKON.com obowiązuje od dnia 01.09.2013 i może zostać wstrzymana przez Organizatora w dowolnym okresie, o czym Organizator poinformuje na stronie www.beautikon.com.
 4. Uczestnik zostanie każdorazowo poinformowany za pośrednictwem swojego konta klienta (zakładka "Polecani znajomi") o przydzielonym rabacie kwotowym.
 5. Rabat kwotowy możliwy jest do wykorzystania poprzez zatwierdzenie w Koszyku zakupów chęci zrealizowania kwoty przyznanego rabatu. 
 6. Uczestnik będzie premiowany rabatem kwotowym w wysokości 20zł po wysłaniu przez Sklep internetowy zamówienia złożonego przez zaproszoną przez siebie osobę.
 7. Rabaty uzyskane przez Uczestnika nie sumują się. Przy jednorazowym zamówieniu Uczestnik może wykorzystać rabat w wysokości maksymalnie 20zł (tj. za polecenie jednemu znajomemu). Pozostałą część przyznenej kwoty rabatu Uczestnik może wykorzystać w kolejnych zamówieniach.
 8. Warunkiem udziału w promocji jest zarejestrowanie się w sklepie internetowym BEAUTIKON.com (założenie konta klienta) przez zapraszanego i zapraszającego oraz akceptacja regulaminu Promocji przez zapraszającego.

IV. Spory

 1. Wszelkie ewentualne kwestie sporne, które mogą pojawić się w związku z przeprowadzeniem niniejszej Promocji należy przesłać na piśmie na adres siedziby Organizatora, w terminie 14 dni od momentu zaistnienia spornego zdarzenia. Organizator rezerwuje sobie prawo do ustosunkowania się do przedstawionych zarzutów w terminie do 30 dni od chwili otrzymania zgłoszenia.
 2. Każdemu Uczestnikowi Promocji przysługuje prawo wniesienia reklamacji w zakresie niezgodności przeprowadzenia Promocji z niniejszym Regulaminem.
 3. Reklamacja może być zgłoszona wyłącznie listem poleconym. O dochowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego.
 4. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię, nazwisko oraz adres Uczestnika, przedmiot reklamacji z uzasadnieniem przyczyn jej wniesienia, podpis.
 5. Wszelkie spory wynikające z niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez sąd właściwy wg. obowiązujących przepisów prawa.

 

V. Zasady oraz warunki obowiązywania Promocji

 1. Promocja trwa w okresie oznaczonym w Regulaminie Promocji.
 2. W uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, do zmiany terminu obowiązywania promocji lub listy produktów objętych promocją bez uszczuplenia praw nabytych przez klientów przed dniem dokonania zmiany.

 

VI Postanowienia końcowe

 1. Udział Uczestnika w promocji oznacza jego akceptację zasad Promocji zawartych w niniejszym Regulaminie.
 2. Regulamin promocji dostępny jest na stronie internetowej http://www.beautikon.com/Regulaminy