REGULAMIN KART UPOMINKOWYCH IT'S SKIN

I. DEFINICJE

Użyte w Regulaminie zwroty oznaczają:

 1. „Regulamin” – niniejszy Regulamin.
 2. „Wydawca” – ORCHARD Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Kochanowskiego 46A/1 01-864 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000445705. Kapitał zakładowy 100.000,00 zł, wpłacony w całości. NIP: 118-20-89-548, REGON: 146474302.
 3. „Towar” – produkt oznaczony znakiem towarowym IT’S SKIN lub innym, oferowany jako przeznaczony do sprzedaży w Salonie IT’S SKIN.
 4. „Salon IT’S SKIN” – miejsce sprzedaży Towarów na terenie Polski wchodzące w skład sieci salonów sprzedaży IT’S SKIN oznaczony jako akceptujący Karty Upominkowe IT’S SKIN. Aktualna lista Salonów IT’S SKIN dostępna jest na stronie internetowej https://beautikon.com/kup-itsskin-stacjonarnie/
 5. „Nabywca” – podmiot dokonujący w Salonie IT’S SKIN przekazania środków pieniężnych w wysokości równej wartości bonu towarowego w zamian za co uzyskuje Kartę Upominkową IT’S SKIN.
 6. „Użytkownik”- podmiot przedstawiający do użycia Kartę Upominkową IT’S SKIN przy zapłacie za Towar
 7. „Karta Upominkowa IT’S SKIN”- bon towarowy na okaziciela, uprawniający do realizacji go w Salonach IT’S SKIN. Wydawany przez Wydawcę może funkcjonować także pod nazwą handlową „Bon Upominkowy” oraz „Karta Upominkowa”.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin niniejszy określa zasady nabywania i realizacji Kart Upominkowych IT’S SKIN.
 2. Nabywanie i realizacja Kart Upominkowych IT’S SKIN obejmuje wyłącznie teren Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Nabywanie i realizacja Karty Upominkowej IT’S SKIN może mieć miejsce wyłącznie w Salonie IT’S SKIN.
 4. Wydawca sprzedając oraz przekazując, na życzenie Nabywcy, Kartę Upominkową IT’S SKIN, działa w zaufaniu, iż nabywca ma wymaganą zdolność do czynności prawnej, którą dokonuje; oraz, że zapoznał się, zrozumiał i zaakceptował niniejszy Regulamin.
 5. Wydawca zobowiązuje się do przekazania Nabywcy Karty Upominkowej IT’S SKIN oraz do przyjmowania jej do realizacji w Salonach IT’S SKIN. Nabywca zobowiązuje się do przekazania Wydawcy środków pieniężnych w złotych polskich (PLN), w gotówce lub poprzez płatność kartą płatniczą, w kwocie równiej zadeklarowanej wartości bonu towarowego oraz do realizacji Karty Upominkowej IT’S SKIN w Salonach zgodnie z Regulaminem.
 6. Dokonując płatności kartą płatniczą Nabywca wyraża zgodę na późniejszą realizację świadczenia przez Wydawcę.
 7. Wartość Karty Upominkowej IT’S SKIN wyrażona w złotówkach (PLN) jest równa ilości wartości bonu towarowego określonego na Karcie Upominkowej.
 8. Środki pieniężne przekazane Wydawcy, z chwilą wydania Karty Upominkowej IT’S SKIN Nabywcy, stają się własnością Wydawcy.
 9. Karty Upominkowej IT’S SKIN nie można uzyskać, poprzez użycie innej Karty Upominkowej IT’S SKIN lub innych bonów towarowych.
 10. Karta Upominkowa IT’S SKIN nie podlega wymianie na środki pieniężne.
 11. Uprawnionym do skorzystania z Karty Upominkowej IT’S SKIN jest każdy Użytkownik, który się nią posługuje.
 12. Karta Upominkowa uprawnia do jednokrotnego użycia w trakcie dokonywania zakupów w Salonie.
 13. Realizacja Karty Upominkowej IT’S SKIN wymaga wydania jej personelowi Salonu. Karta zostaje wówczas zatrzymana.
 14. Karty Upominkowe IT'S SKIN oznaczone są hologramem poświadczającym ich ważność. Przy ich realizacji honorowane są wyłącznie karty z hologramem.
 15. W momencie gdy Użytkownik zawrze z Wydawcą umowę sprzedaży Towarów przedstawiając do realizacji Kartę Upominkową IT’S SKIN, wartość Karty Upominkowej IT’S SKIN zostanie pomniejszona o wartość odpowiadającą kwocie ceny należnej IT’S SKIN za sprzedane Towary. W przypadku gdy cena nabytego Towaru lub Towarów będzie wyższa niż wartość Karty Upominkowej IT’S SKIN wówczas Użytkownik ma możliwość dopłacenia różnicy gotówką lub kartą płatniczą. W przypadku gdy cena za Towar będzie niższa od wartości Karty Upominkowej, przyjmuje się że Karta Upominkowa zostaje w całości wykorzystana w ramach jednorazowego zakupu, bez możliwości ponownego wykorzystania pozostałej wartości Karty w kolejnych zakupach.
 16. Karta Upominkowa IT’S SKIN ma okres ważności do 31.12.2019 r., i w tym okresie powinna być wykorzystana. Kwota przekazana tytułem uzyskania Karty Upominkowej IT’S SKIN nie podlega oprocentowaniu. W przypadku braku realizacji Karty Upominkowej IT’S SKIN w ciągu okresu jej ważności, Użytkownik nie będzie mógł zapłacić kartą za zakupy, ponownie jej aktywować ani wykorzystać przypisanej jej środków.
 17. Obowiązkiem każdego Użytkownika Karty Upominkowej IT’S SKIN jest zabezpieczenie jej przed utratą oraz dbanie o utrzymanie jej w stanie nieuszkodzonym.
 18. Wydawca Karty Upominkowej nie ponosi żadnej odpowiedzialności w wypadku zgubienia Karty, jej kradzieży, dezaktywacji lub zniszczenia. Karty Upominkowe IT’S SKIN należy traktować tak jak gotówkę.
 19. Wydawca ma prawo odmówić natychmiastowej realizacji Karty Upominkowej IT’S SKIN i skierować sprawę do niezwłocznego wyjaśnienia w wypadku:uzasadnionego podejrzenia przerobienia lub podrobienia Karty Upominkowej IT’S SKIN lub uszkodzenia Karty Upominkowej IT’S SKIN w stopniu uniemożliwiającym odczytanie danych zapisanych na Karcie Upominkowej IT’S SKIN.
 20.  Użytkownik poprzez przedstawienie personelowi Salonów IT’S SKIN Karty Upominkowej IT’S SKIN do realizacji oraz odbiór w Salonie IT’S SKIN Towarów nabytych z użyciem Karty Upominkowej IT’S SKIN wyraża wolę użycia Karty Upominkowej IT’S SKIN.

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie przepisy prawa dotyczące bonów towarowych.
 2. Wszelkie reklamacje związane z Kartami Upominkowymi IT’S SKIN będą rozpatrywane przez Wydawcę w drodze pisemnej w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia złożenia pisemnej reklamacji przez Użytkownika.
 3. Reklamacje związane z Kartami Upominkowymi IT’S SKIN mogą być składane w Salonach IT’S SKIN w godzinach pracy tychże Salonów.
 4. Przekazanie Karty Upominkowej IT’S SKIN nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług w rozumieniu odpowiednich przepisów podatkowych. Nabywca, na żądanie zgłoszone Wydawcy najpóźniej w momencie wydawania Karty Upominkowej IT’S SKIN, ma prawo, na dowód dokonania wpłaty Wydawcy środków pieniężnych, otrzymać od Wydawcy wyłącznie pisemne pokwitowanie nie stanowiące paragonu fiskalnego ani faktury VAT.
 5. Karta Upominkowa IT’S SKIN nie jest kartą płatniczą, nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, nie jest instrumentem pieniądza elektronicznego.
 6. Umowa przy wykorzystaniu Karty Upominkowej IT’S SKIN zawierana w języku polskim i podlega prawu polskiemu.
 7. Regulamin niniejszy nie ogranicza praw przyznanych konsumentom przez obowiązujące na terenie Rzeczypospolitej ustawodawstwo.