Zwroty i reklamacje

ZWROTY
Prawo do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość:
 1. Każdemu Klientowi przysługuje - na podstawie przepisów prawa - prawo do odstąpienia od zawartej Umowy sprzedaży/nabycia, bez podania przyczyny w terminie opisanym poniżej.
 2. Prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży/nabycia przysługuje Klientowi w nieprzekraczalnym terminie 14 dni, który rozpoczyna się w dniu otrzymania przez Klienta Towaru. Termin uznaje się za dotrzymany, jeżeli przed jego upływem Klient wyśle owiadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży/nabycia na adres mailowy: info@beautikon.com oraz adres korespondencyjny wskazany poniżej.
 3. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży/nabycia, Umowa uważana jest za niezawartą. To co strony świadczyły ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
 4. Zgodnie z artykułem 38 p. 5 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, zwrot nie przysługuje w odniesieniu do towarów, dostarczanych w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 5. W celu zwrotu Towaru należy wysłać zwracany produkt/produkty na poniższy adres. W celu usprawnienia procedury zwrotu, uprzejmie prosimy o dołączenie do przesyłki ze zwracanym Towarem otrzymanej faktury VAT oraz wypełnionego formularza zwrotu/reklamacji Towaru umieszczonego pod adresem dokumenty-do-pobrania.

ORCHARD sp. z o.o.
ul. Kaliny Jędrusik 4 b / 104
01-748 Warszawa
Z dopiskiem "Zwrot"

Dodatkowe informacje:
 • Zwrotu wpłaty dokonamy niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od daty odstąpienia od Umowy sprzedaży/nabycia. Zwrot środków nastąpi w formie przelewu bankowego na rachunek bankowy, z którego dokonano płatności lub na rachunek karty płatniczej lub na rachunek bankowy wskazany w formularzu zwrotu/reklamacji.
 • Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie produktu/produktów wraz z kosztami pierwotnej przesyłki.
 • Koszt opakowania i odesłania Towaru ponosi Klient. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek „za pobraniem”.
 
REKLAMACJE
 1. Prawo do złożenia reklamacji przysługuje w przypadku stwierdzenia:
  1. wad fabrycznych produktu;
  2. uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie dostawy, przy czym, w razie stwierdzenia przez Klienta uszkodzenia produktu podczas transportu, zaleca się aby Klient sporządził w obecności kuriera protokół szkody, gdzie dokładnie opisze wadę przesyłki na protokole;
  3. niezgodności produktu z produktem zawartym w zamówieniu.
 2. Nie stanowią podstawy reklamacji różnice w wyglądzie produktów dostarczonych z zamówionymi, oglądanymi na stronie internetowej Sklepu, które to różnice mogą wynikać z innych ustawień (parametrów) monitora Klienta.
 3. Aby dokonać reklamacji produktu, należy wydrukować i wypełnić formularz zwrotu/reklamacji zamieszczony na stronie  dokumenty-do-pobrania i wysłać reklamowany produkt wraz z wypełnionym formularzem oraz fakturą VAT, która była dołączona do otrzymanego zamówienia na adres: ORCHARD Sp. z o.o., ul. Kaliny Jędrusik 4 b /104 ,01-748 Warszawa z dopiskiem „Reklamacja”.
 4. Brak potwierdzenia zakupu wyklucza możliwość reklamacji.
 5. Zobowiązujemy się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni roboczych liczonych od dnia wpłynięcia do Sklepu reklamowanego produktu.
 6. Sklep weryfikuje zasadność reklamacji i informuje mailowo Klienta o decyzji. W przypadku uznania reklamacji, produkt uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to niemożliwe (na przykład z powodu jego wyczerpania), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu wraz z kosztem pierwotnej dostawy. Jeżeli reklamacja zostanie uznana za bezzasadną, sklep ustala z Klientem mailowo czy zakupiony produkt zostanie odesłany do Klienta na jego koszt, czy też zostanie zutylizowany.