Polityka prywatności

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od użytkowników przez sklep internetowy beautikon.com, prowadzony pod adresem http://www.beautikon.com (dalej zwaną: „Witryną”) przez ORCHARD Sp. z o.o. (dalej ORC) z siedzibą w Warszawie (01-748), przy ulicy Kaliny Jędrusik 4B / 104.

Zapisy w niniejszej Polityce Prywatności wyczerpują obowiązki informacyjne ORC wynikające z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz. UE L 2016, Nr 119, dalej: RODO).

1. Podmiot odpowiedzialny za gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystanie danych osobowych (Administrator)

Podmiotem odpowiedzialnym za gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystanie danych osobowych (zwany dalej „Administratorem”) zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016),  ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (DZ.U. z 2018 r. i ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 r.,poz. 1219) jest ORCHARD Sp. z o.o. (zwana dalej: „ORC”).

Jako Administrator danych ORC jest dostępna pod podanymi poniżej danymi kontaktowymi:

- Pocztą pod adresem biura lokalnego: ORCHARD Sp. z o.o., ul. Kaliny Jędrusik 4b/104, 01-748 Warszawa
- Pocztą elektroniczną: info@beautikon.com

Administrator deklaruje, że dołożył wszelkiej staranności, aby obowiązki wynikające z ww. ustaw wypełnić przy zachowaniu kryteriów przejrzystego informowania i przejrzystej komunikacji, o których mowa w art. 12 RODO.

Użytkownik może w każdej chwili nieodpłatnie uzyskać informacje na temat swoich danych, które są zapisane w Witrynie, a także skorzystać ze swojego prawa do korekty, blokady lub usunięcia swoich danych. W tym celu należy skorzystać z wymienionych powyżej danych kontaktowych.

Jeżeli użytkownik nie wyraża zgody na przetwarzanie lub wykorzystanie swoich danych przez ORC według niniejszych postanowień o ochronie danych w całości lub w odniesieniu do poszczególnych działań, może on zgłosić swój sprzeciw pocztą elektroniczną lub listem, także korzystając z wymienionych danych kontaktowych.

W przypadku jakichkolwiek niejasności, każda osoba, której dane dotyczą może zwrócić się o dodatkowe informacje korzystając z wymienionych danych kontaktowych. 

2. Gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystanie danych osobowych

Dane osobowe to dane dotyczące rzeczowych lub osobistych powiązań określonej lub możliwej do określenia osoby fizycznej. Należą do nich przykładowo imię i nazwisko, numer telefonu, adres oraz wszystkie dane podstawowe, które użytkownik podał podczas rejestracji i tworzenia konta Użytkownika oraz podczas procesu składania zamówienia za pośrednictwem Witryny.

2.1 Postanowienia ogólne

1. ORC dokłada szczególnej staranności w celu ochrony praw i wolności osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że dane te są:

a)     przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty,

b)     zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami,

c)     adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane,

d)     prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane,

e)     przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celów, w których są przetwarzane,

f)      przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

2. W ramach środków wymienionych w pkt. 1 lit. f) powyżej, Administrator wdrożył m.in. następujące zabezpieczenia: zapory (firewalle), szyfrowanie danych i kontrole autoryzacji dostępu do informacji, przy czym skuteczność stosowanych zabezpieczeń danych Użytkownika wymaga stosowania się przez niego do określonych Regulaminie Witryny ORC, w szczególności nieudostępnianie swoich haseł osobom trzecim. Po stronie Użytkownika pozostaje również dbałość o poprawność danych podanych przez niego w trakcie rejestracji konta w Witrynie i ich aktualizacja.

3. Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016),  ustawą z dnia 10 maja 2018  2018 r. o ochronie danych osobowych  i ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1219).

2.2 Konto Użytkownika

Dla każdego Użytkownika, który rejestruje się w Witrynie przy użyciu funkcji „Utwórz konto”, zakładane jest konto Użytkownika, tzn. chroniony hasłem bezpośredni dostęp do zapisanych w Witrynie danych podstawowych użytkownika. Użytkownik może tutaj między innymi zobaczyć status złożonych zamówień lub zarządzać swoimi danymi osobowymi.

Podczas rejestracji konta klienta należy obowiązkowo podać następujące dane :

- adres e-mail
- hasło
- imię
- nazwisko
- zgoda na oraz postanowienia o ochronie danych

Adres do faktury (adres rozliczeniowy) i adres dostawy należy podać przy rejestracji konta lub dopiero przy składaniu zamówienia. W celu realizacji zamówienia potrzebne jest prawidłowe imię i nazwisko, dane adresowe i telefoniczne oraz dane dotyczące płatności. Adres e-mail użytkownika jest potrzebny, do potwierdzenia wpłynięcia zamówienia i jego wysłania, a także ogólnie w celu komunikacji z użytkownikiem. Ponadto adres e-mail użytkownika wykorzystywany jest do identyfikacji (jako nazwa przy logowaniu), gdy użytkownik loguje się na swoim koncie klienta.

2.3 Gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystanie danych osobowych użytkownika

ORC gromadzi, zapisuje i przetwarza dane Użytkownika w ramach obsługi zamówień tj. w ramach zawierania i realizacji umów sprzedaży/nabycia towaru zawieranych na odległość (zwanych dalej” Umowami”), łącznie z ewentualnymi późniejszymi reklamacjami i zwrotami, na potrzeby administracji technicznej, dla własnych celów marketingowych oraz w celu zapobiegania czynom zabronionym i oszustwom.

Dane osobowe Użytkowników są przekazywane osobom trzecim jedynie wówczas, gdy jest to dozwolone przepisami, łącznie z celami związanymi z realizacją Umowy lub rozliczenia, do celów marketingowych lub w razie uprzedniej zgody użytkownika. Przykładowo w ramach obsługi zamówienia współpracujący z ORC usługodawcy (np. przewoźnik, firma logistyczna, platformy płatnicze, banki) otrzymują niezbędne dane w celu realizacji zamówienia. Przekazane w ten sposób dane Użytkownika mogą wykorzystać wyłącznie w celu realizacji swojego zadania.

2.3.1 Cel, podstawa i zakres przetwarzanie danych osobowych:

Każdorazowo cel, podstawa i zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez ORC wynikają z działań podejmowanych przez ORC.
Możliwe cele zbierania danych osobowych Użytkowników przez ORC:

1. Zawarcie i realizacja Umowy, w tym obsługa płatności, komunikacja z użytkownikiem Witryny w związku z realizowaną Umową polegająca w szczególności na: potwierdzeniu złożonego zamówienia, potwierdzenia zmiany statusu zamówienia, powiadomienia o wysyłce zamówienia, powiadomienie szczególne dotyczące realizacji zamówienia (np. konieczność potwierdzenia danych wysyłkowych, konieczność potwierdzenia dostępności zamówionego towaru itp.), powiadomienie związane z prośbą o opinię na temat zrealizowanego zamówienia i poziomu jakości obsługi klienta.

Podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania Umowy);
Zakres przetwarzanych danych osobowych (tylko dane zwykłe):
Dane osobowe Użytkownika i dane związane z korzystaniem przez użytkownika z Witryny: imię, nazwisko, adres, adres e-mail, adres rozliczeniowy, adres do wysyłki, numer telefonu.

2. Postępowanie reklamacyjne i zwroty towaru związane z wykonaną lub wykonywaną Umową:

Zakres przetwarzanych danych osobowych: imię i nazwisko osoby zgłaszającej reklamację/zwrot, dane kontaktowe (adres korespondencyjny, adres e-mail, numer telefonu), nr konta bankowego (do zwrotu należności).

3. Wykorzystanie danych użytkownika do celów marketingowo-reklamowych

ORC wykorzystuje dane Użytkownika także do celów marketingowo-reklamowych: aby móc kontaktować się z Użytkownikiem w związku ze złożonym zamówieniem, określonymi produktami i akcjami marketingowymi (w tym newsletter).

Podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (przetwarzanie jest niezbędne dla celów wynikających z prawnie usprawiedliwionych interesów realizowanych przez administratora danych lub przez stronę trzecią). Zakres przetwarzanych danych osobowych: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.

W ramach konkursów ORC wykorzystuje dane Użytkowników uczestniczących w konkursie w celu powiadomienia o wygranej oraz reklamowana swojej oferty. Szczegółowe informacje podane są każdorazowo w warunkach uczestnictwa danego konkursu (regulamin konkursu).

W przypadku newslettera oraz innych form reklamy świadczonych drogą elektroniczną – wymagana jest zgoda Użytkownika wynikająca z odpowiednich przepisów. Jeżeli Użytkownik chciałby zrezygnować z newslettera, może w każdej chwili anulować swoją zgodę bez ponoszenia kosztów poza kosztami przekazania informacji według taryfy podstawowej. Do tego celu wystarczy zawiadomienie w formie tekstowej na wymienione w punkcie 1 dane kontaktowe (np. e-mail, list). Dodatkowo, w każdym newsletterze dostępny jest link do rezygnacji z newslettera.

Dane użytkownika, który wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych i na wykorzystywanie środków komunikacji elektronicznej mogą być przekazywane do podmiotów wyspecjalizowanych w świadczeniu usług masowej wysyłki e-mail, sms lub mms. Przy wyborze podmiotów świadczących tę kategorię usług Administrator kieruje się kryteriami podanymi w art. 28 ust. 1 RODO, tzn. że każdy ze zleceniobiorców musi dawać gwarancję wdrożenia i stosowania odpowiednich do kategorii danych osobowych środków technicznych i organizacyjnych służących ich bezpieczeństwu.

4. Zapewnienie bezpieczeństwa Witryny i ochrony danych jego Użytkowników – podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (przetwarzanie jest niezbędne dla celów wynikających z prawnie usprawiedliwionych interesów realizowanych przez administratora danych lub przez stronę trzecią).

Zakres przetwarzanych danych osobowych: dane logowania do Witryny, dane i geolokalizacja urządzenia, z którego dokonywane jest połączenie.

2.3.2  Okresy przetwarzania danych osobowych (retencja danych)

Dane osobowe użytkownika serwisu mogą być przechowywane:

1. Dane osobowe przypisane do  konta Użytkownika w serwisie – przez cały czas aktywności konta (trwania umowy) oraz przez okres 10 lat po jej wygaśnięciu w postaci archiwalnej (zgodnie z postanowieniami Kodeksu cywilnego w przedmiocie przedawnienia roszczeń).

2. Dane marketingowe – do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych w tym celu, przy czym dane dotyczące uprzedniej zgody oraz operacji marketingowych realizowanych wobec Użytkownika Witryny będą przechowane w postaci archiwalnej co najmniej przez 5 lat od momentu wycofania zgody.

3.Dane osobowe dotyczące faktów i zdarzeń podlegających obowiązkom podatkowym lub ujęcia w  odpowiednich księgach rachunkowych – co najmniej przez 5 lat w postaci archiwalnej,  zgodnie z postanowieniami m.in. ustaw: ordynacja podatkowa i ustawa o rachunkowości.

4. Dane osobowe niezbędne do dochodzenia roszczeń przez Administratora lub osoby trzecie, albo stanowiące dowód w postępowaniu przed sądem lub organem administracji państwowej – do czasu przydatności tych danych w toczącym się postępowaniu lub do czasu zakończenia innych prawnie dopuszczalnych czynności związanych z dochodzeniem roszczeń. 

2.3.3  Udostępnianie danych osobowych

W związku z realizacją Umów sprzedaży/nabycia Towaru zawieranych na odległość, ORC udostępnia każdorazowo dane osobowe jednemu z Partnerów świadczących usługi przewozowe, kurierskie lub pocztowe, których pełny wykaz znajduje się w Regulaminie Witryny.

Dane użytkownika za jego zgodą mogą być przekazywane do podmiotów świadczących usługi płatnicze (platform płatniczych). Aktualnie ORC korzysta z następujących platform płatniczych:

1. PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Grunwaldzkiej 186, kod pocztowy: 60-166, KRS: 0000274399
2. PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A z siedzibą pod adresem L-1150 w Luksemburgu
3. Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A (PayByNet) z siedzibą w Warszawie, 02-781 Warszawa: pod adresem ul. rtm. W. Pileckiego 65

2.3.4 Prawa osoby, której dane są przetwarzane przez Administratora

Każdej osobie, której dane są przetwarzane przez ORC przysługuje:

- prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do przenoszenia danych w przypadkach określonych w przepisach RODO;
- prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (dotyczy w szczególności przetwarzania danych w celach marketingowych),
- prawo wniesienia w każdym momencie sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych  - z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osoby, której te dane dotyczą, a także prawo wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych w celach marketingowo-reklamowych,
- prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeśli osoba, której dane dotyczą uzna, że przetwarzanie danych przez Administratora narusza przepisy RODO.

2.3.5   Możliwość wyboru w zakresie zbieranych przez Administratora danych osobowych

1. Podanie danych osobowych przy rejestracji konta Użytkownika w Witrynie oraz przy składaniu zamówienia ma charakter dobrowolny, jednak niepodanie tych danych uniemożliwi zawarcie i realizajcę Umowy.
2. Podanie danych osobowych w celach marketingowych ma charakter dobrowolny, jednak niepodanie tych danych skutkuje brakiem możliwości otrzymywania spersonalizowanej oferty usług i bonusów oferowanych przez Administratora danych i jego Partnerów biznesowych.

3. Ciasteczka (pliki cookie)

Ciasteczka to niewielkie pliki zapisywane na nośniku danych użytkownika, służące do zapisywania przez przeglądarkę użytkownika określonych ustawień i danych w celu wymiany z Witryną. Istnieją dwa rodzaje ciasteczek: ciasteczka sesyjne - usuwane po zamknięciu przeglądarki przez użytkownika, oraz ciasteczka tymczasowe/stałe - przechowywane przez dłuższy okres lub na stałe na nośniku danych użytkownika. Dzięki przechowywaniu tych plików ORC może odpowiednio przygotować Witrynę pod kątem preferencji użytkownika. Ułatwia to użytkownikowi korzystanie z Witryny, przykładowo dzięki zapisaniu określonych danych użytkownika, aby nie musiał ich za każdym razem podawać.

Akceptowanie plików cookie jest warunkiem umożliwiającym korzystanie z Witryny ORC. Jeżeli jednak użytkownik zablokuje stosowanie ciasteczek, Witryna ORC oraz serwis będą działać jedynie w oparciu o ograniczone funkcje.

3.1 Jakie ciasteczka wykorzystuje ORC?

Większość używanych przez Witrynę plików cookie jest automatycznie usuwana z twardego dysku komputera Użytkownika po zakończeniu sesji przeglądarki (tzw. ciasteczka sesyjne). Ponadto Witryna stosuje także ciasteczka przechowywane na twardym dysku komputera Użytkownika. Podczas kolejnej wizyty Witryna automatycznie rozpoznaje Użytkownika oraz preferowane przez niego informacje i ustawienia. Ciasteczka tymczasowe i stałe (okres przechowywania od 1 miesiąca do 10 lat) są zapisywane na twardym dysku komputera Użytkownika, a po określonym czasie są automatycznie usuwane. Jedynym celem ciasteczek jest możliwie jak najlepsze dostosowanie Witryny do oczekiwań Użytkownika i tym samym ułatwienie mu poruszania się po Witrynie.

W ciasteczkach stosowanych przez ORC zapisywane są wyłącznie dane pseudonimizowane. Podczas aktywacji ciasteczka przypisywany jest mu numer identyfikacyjny bez przypisywania danych osobowych Użytkownika do tego numeru identyfikacyjnego. Imię i nazwisko, adres IP lub podobne dane Użytkownika, umożliwiające bezpośrednie przypisanie pliku cookie do Użytkownika, nie są zapisywane w pliku cookie.

3.2  Retargeting

Witryna korzysta z tak zwanej technologii retargetingu. ORC wykorzystuje tę technologię, aby móc zaoferować użytkownikom atrakcyjniejszą ofertę internetową. Umożliwia ona przedstawienie użytkownikom, którzy zainteresowali się Witryną i prezentowanymi na niej produktami, odpowiedniej reklamy na stronach internetowych partnerów ORC. Wyświetlanie tych materiałów reklamowych na stronach partnerów ORC opiera się na technologii ciasteczek oraz analizie wcześniejszego zachowania użytkownika. Ta forma reklamy realizowana jest całkowicie anonimowo.

Podczas korzystania z Witryny stosowane są ciasteczka, które służą do gromadzenia, zapisywania i wykorzystania danych dotyczących zachowania użytkownika. Ponadto dane użytkownika zawarte w ciasteczkach są przechowywane po zakończeniu sesji przeglądarki i przykładowo wykorzystywane podczas kolejnej wizyty w Witrynie.

3.3 Jak można zablokować zapisywanie plików cookie?

Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Witryny ORC.

Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez Witrynę – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W przypadku braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.

Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):

w przeglądarce Google Chrome
w przeglądarce Firefox
w przeglądarce Internet Explorer
w przeglądarce Opera
w przeglądarce Safari
w przeglądarce Microsoft Edge

4. Pliki logu

Podczas każdej wizyty w Witrynie, przeglądarka internetowa udostępnia dane dotyczące zachowania użytkownika, które zapisywane są w plikach logów, tak zwanych plikach logu serwera. Zapisane w ten sposób rekordy danych zawierają następujące dane: data i godzina pobrania, nazwa otwieranej strony, adres IP, URL strony referencyjnej (adres strony, z której użytkownik został przekierowany), pobrana ilość danych, a także informacje o wersji produktu stosowanej przeglądarki internetowej.

Te rekordy danych pliku logu są poddawane przez ORC analizie w celu optymalizacji oferty i tworzenia możliwie jak najbardziej przyjaznej dla użytkownika Witryny, a także szybszego wykrywania i usuwania błędów oraz zarządzania wydajnością serwera. Ponadto ORC wykorzystuje rekordy danych pliku logu w celu ochrony przed atakami na Witrynę, np. w ramach tak zwanych ataków distributed denial of service, których celem jest zablokowanie dostępu do Witryny poprzez przeciążenie zapytaniami.

5. Analiza internetowa

Aby nieustannie optymalizować i udoskonalać ofertę, ORC stosuje tak zwane technologie trackingowe. Wykorzystuje do tego celu usługi Google Analytics i Edrone.

Google Analytics wykorzystuje internetowe narzędzie do analizy statystyk serwisów WWW Google (Universal) Analytics firmy Google Inc. (www.google.pl). Google (Universal) Analytics stosuje metody umożliwiające analizę korzystania ze strony internetowej przez użytkownika, na przykład pliki cookie, czyli pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika. Wygenerowane w ten sposób informacje dotyczące odwiedzin na tej stronie internetowej są z reguły przekazywane do serwera firmy Google w USA i tam zapisywane. W razie aktywacji funkcji anonimizacji adresów IP na tej stronie adres IP użytkownika jest skracany przez firmę Google przed jego przekazaniem na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych państw sygnatariuszy porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych sytuacjach do serwera firmy Google w USA przekazywany jest pełny adres IP i tam skracany. Anonimizowany adres IP przesłany przez przeglądarkę użytkownika w ramach usługi Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google. Użytkownik może uniknąć przesyłania danych wygenerowanych przez plik cookie odnoszących się do korzystania przez niego ze strony internetowej (wraz z adresem IP) do Google oraz przetwarzania tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym adresem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl .

Alternatywnie można także kliknąć ten link, aby uniknąć w przyszłości zapisywania danych przez Google Analytics na tej stronie internetowej. W urządzeniu użytkownika zapisywane jest wówczas ciasteczko opt-out. Po usunięciu plików cookie należy ponownie kliknąć na link.

Edronejest systemem CRM, który monitoruje zachowanie użytkowników, aby dopasować lepiej zawartość Witryny do ich potrzeb i upodobań. Dodatkowo, ORC korzysta z syetsmu Edrone przy wysyłce newslettera do Użytkowników, który wyrazili na to zgodę. (Edrone, ul. Szlak 77/220, 31-153, Kraków) Polityka prywatności systemu Edrone i polityka Cookies znajdują się pod poniższymi linkami:

https://edrone.me/pl/privacy-policy

https://edrone.me/pl/cookie

6. Retargeting i gromadzenie danych przez podmioty trzecie dla celów reklamy banerowej

W ramach retargetingu i reklamy banerowej korzystamy z usług podmiotów trzecich, które stosują na naszej stronie pliki cookie. Są to następujące firmy:

- Doubleclick by Google, Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; https://www.google.com/intl/no/policies/technologies/ads/
- Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA; https://www.facebook.com/about/privacy


7. Bezpieczna transmisja danych

Dane osobowe użytkownika są przez przekazywane przez ORC w bezpieczny sposób przy użyciu szyfrowania (system kodowania SSL – Secure Socket Layer). Dotyczy to także procesu składania zamówienia oraz logowania klienta. Ponadto Witryna ORC jest zabezpieczana poprzez bieżące działania techniczne i organizacyjne przed utratą, zniszczeniem, dostępem, zmianami lub rozpowszechnianiem danych użytkowników przez osoby nieupoważnione.

Podjęte przez ORC działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli Użytkownik sam nie zachowa zasad bezpieczeństwa. W szczególności Użytkownik musi zachować w poufności login i hasło do Witryny i nie udostępniać ich osobom trzecim. ORC podkreśla, że nie będzie zwracał się do Użytkowników o ich podanie, z wyjątkiem podania ich w trakcie logowania na Witrynie. W celu uniemożliwienia korzystania z konta Użytkownika osobom nieuprawnionym prosimy się wylogować każdorazowo po zakończeniu korzystania z Witryny.

8. Inne strony internetowe

W ramach Witryny mogą pojawiać się okresowo linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Witryny i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Witrynę. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności, z którymi zalecamy zapoznać się. ORC nie ponosi odpowiedzialności za zasady postępowania z danymi w ramach tych stron.

9. Pytania i zastrzeżenia

Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki prywatności mogą być przez Klientów zadane pod adresem: info@beautikon.com.