Regulamin Konkursu Urodzinowego

Regulamin konkursu "KONKURS URODZINOWY"

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE  

 1. Organizatorem konkursu (dalej „Konkurs”) jest Orchard Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kochanowskiego 46A/1 (kod pocztowy: 01-864), identyfikująca się numerem NIP 118-20-89-548 oraz numerem REGON: 146474302 (dalej „Organizator”).
 2. Organizator przeprowadza konkurs, korzystając z oficjalnego fanpage’u na portalu społecznościowym Facebook.com pod adresem http://facebook.com/Beautikoncom.
 3. Organizator zobowiązuje się do ufundowania nagród dla zwycięzców Konkursu.
 4. Organizator powoła komisję konkursową (dalej „Komisja Konkursowa”). Komisja Konkursowa oceni wykonanie warunków Konkursu przez uczestników. Do zadań Komisji Konkursowej należy także dbanie o prawidłowy przebieg konkursu.
 5. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz inne osoby współpracujące przy organizacji i prowadzeniu Konkursu, jak również członkowie rodzin wyżej wymienionych osób.
 6. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej: ”Regulamin”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 7. Wzięcie udziału w Konkursie jednoznaczne się z zapoznaniem z Regulaminem.

§ 2. ZAŁOŻENIA I TERMIN TRWANIA KONKURSU

 1. Konkurs będzie przeprowadzony na oficjalnym profilu sklepu BEAUTIKON.com na portalu Facebook.com.  Ogłoszenie o Konkursie ukaże się w dniu 26.09.2018 na oficjalnym profilu sklepu BEAUTIKON.com na portalu Facebook.com (http://facebook.com/Beautikoncom).
 2. Konkurs będzie trwał w dniach od 26.09.2018 do 28.09.2018 r. i tylko w tym okresie można dokonywać zgłoszeń do Konkursu.
 3. Rozwiązanie Konkursu, w tym lista Laureatów, zostanie ogłoszone na oficjalnym profilu sklepu BEAUTIKON.com na portalu Facebook.com (http://facebook.com/Beautikoncom ) w terminie nie później niż do dnia 01.10.2018.

§ 3. WARUNKI I PRZEBIEG KONKURSU

 1. Konkurs skierowany jest do osób mieszkających w Polsce. Osoby posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych mogą brać udział w Konkursie jedynie za zgodą ich opiekuna prawnego. Warunkiem zakwalifikowania zadania konkursowego jest posiadanie wszelkich praw autorskich do niego.
 2. Zadaniem konkursowym jest pozostawienie komentarza pod postem konkursowym na oficjalnym profilu sklepu BEAUTIKON.com na portalu Facebook.com
 3. W celu wzięcia udziału w Konkursie uczestnik powinien:
 • Oznaczyć w komentarzu pod postem konkursowym znajomego/znajomych, z którym/którymi chce skorzystać z nagrody konkursowej. oraz
 • napisać dlaczego to on powinien wygrać.
 1. Laureatami Konkursu zostanie 3 (trzech) uczestników, których komentarze zostaną uznane przez Komisję za najciekawsze zgodnie z pkt 3 powyżej, zwani dalej „Laureatami”. Nagrody zostaną przyznane po spełnieniu warunków określonych w Regulaminie.
 2. Komentarze nie spełniające wymogów Regulaminu będą wykluczane z Konkursu przez Organizatora.
 3. Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do ufundowania dodatkowych nagród. 

§ 4. NAGRODY

 1. Nagrodami w konkursie są trzy vouchery prezentowe o wartości 200 zł (słownie: dwieście złotych) każdy do wykorzystania w restauracji Koreanka mieszczącej się przy ul. Koszykowej 59/36 (00-660) w Warszawie. Vouchery są ważne do 31.12.2018 r. Laureaci zostaną wyłonieni w wyniku przeprowadzenia procedury opisanej w punkcie 3 Regulaminu w terminie najpóźniej do dnia 01.10.2018.
 1. Laureaci zostaną powiadomieni osobnym postem na oficjalnym profilu sklepu www.beautikon.com na portalu Facebook.com (http://facebook.com/Beautikoncom) w terminie do 01.10.2018r. Laureaci zostaną poproszeni w wiadomości prywatnej o przekazanie danych osobowych (imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, pełen adres do wysyłki nagród).
 2. Z uwagi na to, że wartość każdej z nagród nie przekracza kwoty 760 zł, są one objęte zwolnieniem z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U z 2010 r. nr 51, poz. 307).
 3. Nagrody rzeczowe do poszczególnych Laureatów zostaną wysłane przesyłką kurierską na koszt Organizatora pod adres zamieszkania wskazany przez Laureata w formularzu zgłoszeniowym do Konkursu, najpóźniej w terminie 14 dni od dnia powiadomienia Laureata o wygranej.
 4. W przypadku nie podjęcia przez Laureata nagrody w terminie 14 dni od dnia postawienia jej do dyspozycji Laureata, prawo do nagrody wygasa.
 5. Organizator zastrzega, że nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na ich równowartość pieniężną. Laureatom nie przysługuje prawo do wyboru nagrody i zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród.
 6. Warunkiem odebrania nagrody jest osiągnięta pełnoletność, gdy zwycięzca Konkursu jest osobą niepełnoletnią, zwycięzca zobowiązany jest w terminie do 10 dni od ogłoszenia wyników Konkursu przesłać na adres e-mail marketing@beautikon.com skan oświadczenia obejmującego zgodę opiekuna prawnego na wzięcie udziału w Konkursie.
 7. W przypadku gdy zwycięzca Konkursu w terminie określonym powyżej nie poda wszystkich wskazanych danych lub poda adres niepełny lub nieprawidłowy, a w przypadku osób niepełnoletnich dodatkowo nie prześle skanu oświadczenia, o którym mowa w pkt 7, zwycięzca Konkursu traci prawo do nagrody i dana nagroda zostanie przyznana innemu uczestnikowi, którego wybierze Komisja Konkursowa.
 8. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za błędne lub niekompletne dane kontaktowe podane Organizatorowi lub zmianę tych danych przez Uczestnika w sposób uniemożliwiający wydanie mu nagrody. Zwrot przesyłki właściwie zaadresowanej (wedle podanych przez uczestnika danych) skutkuje przepadkiem nagrody, która przechodzi do dyspozycji Organizatora. 

§ 5.  POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu uczestnicy powinni zgłaszać najpóźniej w terminie 40 dni od dnia rozwiązania Konkursu, tj. od ogłoszenia listy Laureatów zgodnie z pkt 2.3 powyżej, za pośrednictwem poczty elektronicznej na następujący adres email Organizatora: marketing@beautikon.com, lub w formie pisemnej na adres biura Organizatora: Orchard Sp. z o.o., 01-748 Warszawa, ul. Kaliny Jędrusik 4b/104, z dopiskiem o treści: „Reklamacja – Konkurs urodzinowy”
 2. Reklamacje pisemne należy wysłać listem poleconym. Decyduje data stempla pocztowego.
 3. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres – w przypadku reklamacji w formie pisemnej, i numer telefonu, jak również dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
 4. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję. Komisja będzie rozpatrywać reklamacje uczestników na podstawie Regulaminu. Komisja rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
 5. Osoba zgłaszająca reklamację otrzyma rozstrzygnięcie Komisji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email, z którego przesłała reklamację lub na piśmie na adres podany przez nią w reklamacji – w zależności od sposobu przesłania reklamacji do Organizatora.

§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny.

 1. Organizator oświadcza, iż dane osobowe zbierane i przetwarzane przez Organizatora, jako administratora danych osobowych, w związku z realizacją Konkursu, będą wykorzystywane wyłącznie w ramach i na potrzeby przeprowadzenia Konkursu (w szczególności wyłaniania zwycięzców oraz przyznawania i wysyłania nagród), zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016),  ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (DZ.U. z 2018 r. i ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 r.,poz. 1219). Pisząc komentarz użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora.
 2. Uczestnik może zrzec się prawa do nagrody, jednakże nie może przenieść prawa do nagrody na osobę trzecią, bądź żądać zamiany nagrody na ekwiwalent pieniężny lub na inny przedmiot.
 3. Konkurs nie podlega przepisom Ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach i zakładach wzajemnych /Dz. U. z 2004 roku Nr 4, poz. 27 z późniejszymi zm./
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Informacja o zmianach zostanie opublikowana w taki sposób, w jaki był ogłaszany Regulamin.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wpisanie przez uczestników Konkursu nieprawidłowych danych.
 6. Organizatorowi przysługuje prawo wykluczenia ze skutkiem natychmiastowym uczestnika z udziału w Konkursie, jak również odmowy przyznania uczestnikowi nagrody w przypadku, gdy uczestnik podał nieprawdziwe lub niekompletne dane wymagane i niezbędne do przyznania nagrody, w przypadku niespełnienia postanowień Regulaminu, a także w przypadku działań uczestnika sprzecznych z postanowieniami Regulaminu.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do nagłego odwołania/zamknięcia Konkursu.
 8. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany ani bezpośrednio związany portalem Facebook ani jego właścicielami czy administratorami. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora. Uczestnik zwalnia portal Facebook z odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione w związku z Konkursem.