Regulamin sklepu internetowego BEAUTIKON.com

 

I. Informacje ogólne:

 1. Właścicielem sklepu internetowego działającego pod adresem http://www.beautikon.com (zwany dalej: „Sklepem”) jest ORCHARD Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000445705, NIP: 118-20-89-548, REGON: 146474302. Kapitał zakładowy 120.550,00 PLN, w całości opłacony.
 2. Sklep umożliwia zawieranie z ORCHARD Sp. z o.o. (zwany dalej: ”Sprzedającym”) umów sprzedaży/nabycia towarów znajdujących się w ofercie handlowej Sklepu (zwanych dalej odpowiednio: „Umowami sprzedaży/nabycia” oraz „Towarami”).
 3. Podmiotem zawierającym Umowę sprzedaży/nabycia Towaru za pośrednictwem Sklepu może być zarówno osoba fizyczna (osoby pełnoletnie) jak i też osoby prawne (zwani dalej łącznie: „Klientem/-ami”).
 4. Administratorem danych osobowych jest ORCHARD Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 01-748 Warszawa, ul. Kaliny Jędrusik 4 B / 104.
 5. Każdy, odwiedzający Sklep, niezależnie od tego czy zostanie przez niego zawarta ze Sklepem Umowa sprzedaży/nabycia czy nie, zwany jest „Użytkownikiem”.
 6. Niniejszy regulamin Sklepu (zwany dalej: „Regulaminem”) skierowany jest do wszystkich Użytkowników i określa prawa i obowiązki Sprzedającego, Użytkowników oraz Klientów związane z użytkowaniem Sklepu, dokonywaniem rejestracji, składaniem zamówień i zawieraniem Umów sprzedaży/nabycia Towarów za pośrednictwem Sklepu.
 7. Informacje o Towarach w Sklepie m.in. opisy i ceny stanowią zaproszenie do złożenia oferty zawarcia Umowy sprzedaży/nabycia w rozumieniu art. 71 k.c., zgodnie z warunkami Regulaminu.
 8. Zawieranie i wykonywanie Umów sprzedaży/nabycia Towarów za pośrednictwem Sklepu następuje zgodnie z Regulaminem. Podczas zawierania i wykonywania Umów sprzedaży/nabycia w Sklepie, Klient potwierdza fakt zapoznania się z Regulaminem i potwierdza, że akceptuje go w obowiązującej formie. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia Klienta z przestrzegania obowiązujących w nim zasad.
 9. Sprzedaż Towarów odbywa się wyłącznie drogą wysyłkową, a Klient nie może przyjechać do siedziby Sprzedającego i odebrać zakupów osobiście.
 10. Treść Regulaminu jest udostępniona do wydrukowania, pobrania i utrwalenia przez Klienta na stronie Sklepu pod adresem: http://www.beautikon.com/Regulaminy

II. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Do Umów sprzedaży/nabycia Towaru zawieranych na odległość z Klientem zastosowanie mają przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 poz. 827) oraz – w zakresie tam nieuregulowanym - ustawa Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964, nr 16, poz. 93 z późn. zm.), do umów sprzedaży w pozostałym zakresie zastosowanie ma ustawa Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964, nr 16, poz. 93 z późn. zm.). 
 2. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja.
 3. Sprzedający umożliwia Użytkownikowi dokonanie rejestracji w Sklepie poprzez założenie indywidualnego konta Użytkownika (zwane dalej: „Konto”).
 4. Założenie Konta w Sklepie pozwala na szybką identyfikację Użytkownika i ogranicza znacznie czas dokonywania kolejnych zakupów. Dodatkowo, zarejestrowani Użytkownicy są uprawnieni do korzystania z ofert specjalnych i rabatów oraz uczestniczenia w systemie premiowym za efektywne polecanie Sklepu.
 5. Konto można założyć klikając w prawym górnym rogu  strony głównej Sklepu, gdzie widnieje link „Rejestracja”. Aby założyć Konto należy wpisywać swoje dane zgodnie z wyświetlanymi poleceniami programu. Po założeniu Konta Użytkownik otrzymuje informację potwierdzającą założenie Konta za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 6. Dokonując rejestracji Konta, Użytkownik akceptuje przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności stanowiącą integralny załącznik do niniejszego Regulaminu oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016),  ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (DZ.U. z 2018 r.   i ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 r.,poz. 1219) w celu opisanym w punkcie 8 poniżej. Podanie danych osobowych na formularzu rejestracyjnym jest dobrowolne, niemniej stanowi warunek konieczny zrealizowania Umowy.
 7. Poprzez rejestrację Konta Użytkownik akceptuje przetwarzanie danych osobowych w celu poprawnej realizacji Umowy, a w szczególności  przekazanie ich Partnerom będącym wykonawcą usług integralnie związanych z realizacją umowy (np. (np. przewoźnik, firma logistyczna, platformy płatnicze, banki) otrzymują niezbędne dane w celu realizacji zamówienia. Przekazane w ten sposób dane Użytkownika ww. Partnerzy mogą wykorzystać wyłącznie w celu realizacji swojego zadania.
 8. Rejestrując Konto, Użytkownik może zaakceptować możliwość otrzymywania materiałów reklamowych, informacyjnych, promocyjnych, marketingowych oraz życzeń urodzinowych na pocztę e-mail. Po rejestracji ustawienia powiadomień może dowolnie edytować w swoim profilu w ramach Konta w zakładce Panel Klienta. 
 9. W przypadku zgubienia hasła, Użytkownik ma możliwość jego odzyskania w drodze procedury odzyskiwania hasła poprzez postępowanie zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.
 10. Użytkownik jako administrator danych osób figurujących w książce adresowej utworzonej przez niego w ramach konta użytkownika jest zobowiązany do zapewnienia poprawności merytorycznej wprowadzanych do książki danych i odpowiada za wszystkie skutki wynikające zarządzania własną książką adresową niezgodnie z przepisami prawa. Usługodawca zapewnia, że dane umieszczone przez Użytkownika w książce adresowej będą chronione z zastosowaniem odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych.
 11. Szczegółowy opis celu i zakresu przetwarzania danych osobowych Użytkownika oraz pozostałe informacje, których podanie jest obowiązkiem Usługodawcy, w tym informacje o przysługujących Użytkownikowi uprawnieniach w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych znajdują się w załączonej Polityce Prywatności.
 12. Sprzedający może pozbawić Użytkownika z prawa do korzystania ze Sklepu, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Użytkownika Regulaminu, a w szczególności, gdy Użytkownik:
 • podał w trakcie rejestracji w Sklepie dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
 • dopuścił się za pośrednictwem Sklepu naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Użytkowników Sklepu,
 • dopuścił się innych zachowań, które zostaną uznane przez Sprzedającego za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Sprzedającego.

 13. Użytkownik, który został pozbawiony prawa do korzystania ze Sklepu, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Sprzedającego.
 14. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, w szczególności Użytkownik zobowiązany jest do:

 • niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
 • korzystania ze Sklepu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
 • niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam),
 • korzystania ze Sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników oraz Sprzedającego,
 • korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
 • korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa oraz postanowieniami Regulaminu.

15. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niezależne od niego problemy techniczne mogące uniemożliwić przeglądanie strony internetowej Sklepu oraz dokonywanie w nim zakupów.

16. Sprzedający nie odpowiada za wystąpienie jakichkolwiek błędów w skonfigurowaniu urządzenia Użytkownika lub niepodanie przez niego danych niezbędnych do prawidłowej realizacji Usługi.

17. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji Usługi  do czasu usunięcia usterki lub otrzymania wszystkich brakujących informacji od Użytkownika.

18. Sprzedający zastrzega sobie prawo do przejściowego zaprzestania świadczenia Usługi ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją strony internetowej http://www.beautikon.com. 

19. Sprzedający dołoży wszelkich starań aby przerwy techniczne były ograniczone do niezbędnego minimum.

20. W wyjątkowych sytuacjach, w szczególności gdy ze względów technicznych Klient nie może złożyć zamówienia lub nie może dokonać rejestracji za pośrednictwem strony internetowej www.beautikon.com, istnieje możliwość złożenia zamówienia telefonicznie pod numerem +48 731 956 036. W przypadku składania zamówienia telefonicznie Klient zobowiązany jest, przed przystąpieniem do złożenia zamówienia, do zapoznania się treścią niniejszego regulaminu Sklepu.

21. Sprzedający przesyła Użytkownikom którzy złożyli zamówienie na stronie www.beautikon.com faktury w formie elektronicznej na adres podany przez użytkownika w trakcie procesu zakupu.

 

III. Towar i jego cena

 1. Sprzedający zamieszcza wszelkie informacje dotyczące istotnych właściwości Towarów na stronie internetowej Sklepu.
 2. Wszystkie ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (23%) i cła.
 3. Cena podana przy każdym Towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Użytkownika Zamówienia.
 4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów znajdujących się w ofercie Sklepu, wycofywania i wprowadzania nowych Towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania, modyfikowania i odwoływania akcji promocyjnych na stronie internetowej Sklepu. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny Towarów w Zamówieniach przyjętych do realizacji przed wejściem w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
 5. Do sprzedaży, w tym sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży, przeznaczona jest ograniczona liczba Towarów i realizacja Zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych Zamówień na te Towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.
 6. Oferty promocyjne (w tym rabaty wynikające z posiadania kodów rabatowych lub kart podarunkowych) nie łączą się ze sobą chyba, że szczegółowe warunki konkretnej promocji dopuszczają taką możliwość. Przy każdorazowym zakupie produktów można skorzystać tylko z jednego kodu rabatowego/karty podarunkowej w stosunku do konkretnego zamówienia chyba, że co innego wynika z treści kodu rabatowego/karty podarunkowej.
 7. Bezpłatne dodatki reklamowe nie podlegają wymianie ani reklamacjom. W przypadku zwrotu, całkowitego lub częściowego Towarów składających się na złożone Zamówienie, Klient jest zobowiązany do zwrotu również otrzymanych w zamówieniu bezpłatnych dodatków reklamowych.
 8. Wszystkie towary znajdujące się w sklepie są fabrycznie nowe.

 

IV. Składanie i realizacja Zamówień

 1. Zamówieniem jest wystosowanie przez Użytkownika intencji zawarcia Umowy sprzedaży/nabycia wskazanych przez niego Towarów za pośrednictwem odpowiednich formularzy zamówienia znajdujących się na stronie internetowej Sklepu.  
 2. Zamówienia są realizowane na terenie Polski.
 3. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok, za pośrednictwem strony internetowej Sklepu oraz w wyjątkowych sytuacjach, w szczególności gdy ze względów technicznych Klient nie może złożyć zamówienia lub nie może dokonać rejestracji za pośrednictwem strony internetowej www.beautikon.com, można złożyć zamówienie telefonicznie pod numerem +48 731 956 036 w dni robocze w godz. 9:00 - 16:00. O ewentualnych zmianach w godzinach pracy Biura Obsługi Klienta, Klienci będą informowani na stronie internetowej Sklepu w zakładce Kontakt.
 4. Maksymalny czas realizacji Zamówienia wynosi 2 dni robocze (bez uwzględnienia czasu dostawy), pod warunkiem dostępności Towaru w magazynie Sklepu.
 5. Zamówienie złożone przez Klienta i potwierdzone przez Sprzedającego w dzień roboczy (tj. od Poniedziałku do Piątku, dalej określane jako „Dni Robocze”) do godz. 14.00, zostanie zrealizowane i wysłane do Klienta w tym samym Dniu Roboczym z zastrzeżeniem pkt. 6.
 6. Płatności są obsługiwane przez spółkę PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Grunwaldzkiej 186, kod pocztowy: 60-166, NIP: 7792308495
 7. W przypadku wyboru płatności przelewem, kartą kredytową lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych PayU, aby Zamówienie zostało przekazane do realizacji musi zostać w całości opłacone (tj. potwierdzone wpłatą na rachunku bankowym serwisu PayU lub rachunku bankowym Sprzedającego).
 8. Dla Zamówień złożonych w Dni Robocze po godz. 14.00, w Sobotę lub w Niedzielę i Święta, realizacja Zamówienia rozpoczyna się w najbliższy Dzień Roboczy następujący bezpośrednio po dniu, w którym Zamówienie zostało złożone i potwierdzone drogą elektroniczną przez Sprzedającego (płatność za pobraniem) oraz w najbliższy Dzień Roboczy następujący bezpośrednio po dniu, w którym Zamówienie zostało w całości opłacone – tj. dniu zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym serwisu PayU lub rachunku bankowym Sprzedającego.
 9. W przypadku konieczności weryfikacji Zamówienia zostanie ono przekazane do realizacji w najbliższy Dzień Roboczy następujący bezpośrednio po dniu, w którym zostało ono zweryfikowane. 
 10. Klient jest informowany o statusie realizacji Zamówienia pocztą elektroniczną oraz poprzez Konto.
 11. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że Towar jest dostępny w magazynie. W przypadku niedostępności Towaru, Sprzedający zamieszcza o tym stosowną informację na stronie internetowej Sklepu przy opisie danego Towaru, przy czym brak takiej informacji na stronie internetowej Sklepu nie oznacza, że dany Towar jest dostępny. W przypadku niedostępności Towaru przy opisie którego nie było stosownej informacji, Klient jest informowany za pomocą poczty elektronicznej o statusie Zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości Zamówienia).

 

V. Zawarcie umowy.

 1. Zamówienia od Klientów są przyjmowane za pośrednictwem strony internetowej Sklepu (http://www.beautikon.com) po przejściu całej procedury rejestracji/logowania i/lub składania Zamówienia. W Zamówieniu Użytkownik dokonuje, w szczególności:wyboru zamawianych Towarów, oznaczenia adresu dostawy, wyboru formy płatności.
 2. Podanie danych osobowych w formularzu Zamówienia jest niezbędne do zawarcia Umowy sprzedaży/nabycia. Użytkownik powinien podać prawidłowe dane umożliwiające kontakt i dostarczenie mu zamówionego Towaru. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za prawdziwość wprowadzonych danych.
 3. Warunkiem pomyślnego złożenia Zamówienia jest uzupełnienie wszystkich wymaganych pól oznaczonych gwiazdką (*) w formularzu Zamówienia oraz zaakceptowanie warunków Regulaminu.
 4. Informacje zawarte w formularzu Zamówienia powinny być zgodne z prawdą, aktualne oraz dokładne. Sprzedający zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji Zamówienia, w przypadku, gdy podane dane są błędne lub na tyle niedokładne, że uniemożliwiają realizację Zamówienia, w szczególności uniemożliwiają, prawidłowe doręczenie przesyłki. Przed odmową realizacji Sprzedający podejmie próbę kontaktu z Użytkownikiem w celu ustalenia danych w zakresie umożliwiającym zrealizowanie Zamówienia.
 5. Sprzedający zastrzega sobie prawo odmowy lub anulowania realizacji Zamówienia złożonego przez Użytkownika, który wcześniej nie odebrał zamówionego Towaru, nieterminowo regulował należności za zamówiony Towar lub w sytuacji, gdy autentyczność Zamówienia budzi uzasadnioną wątpliwość. 
 6. Umowa sprzedaży/nabycia Towarów oferowanych za pośrednictwem Sklepu zostaje zawarta z chwilą wysłania do Klienta potwierdzenia przyjęcia Zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia zawiera informacje o ilości produktów, wartości zamówienia, rodzaju dostawy, rodzaju płatności oraz dane teleadresowe Klienta.
 7. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży/nabycia Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany przez niego adres e-mail potwierdzenia Zamówienia oraz poprzez dołączenie faktury VAT do przesyłki zawierającej Towar. Do Umów sprzedaży/nabycia zawieranych przy pomocy środków porozumiewania się na odległość stosuje się Ustawę z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, a także inne odpowiednie akty prawne.
 8. Klient wyraża zgodę na kontakt ze Sklepem za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres podany w zamówieniu lub przy rejestracji, albo też - w przypadku zamówienia telefonicznego - pracownikowi Biura Obsługi Klienta, w szczególności tą drogą będą dostarczenie wszelkie informacje niezbędne dla realizacji zamówienia oraz dokumenty sprzedaży.

 

VI. Formy płatności

 1. Sklep akceptuje następujące formy płatności:
 • płatność w systemie PayU,
 • płatność kartą płatniczą VISA, VISA Electron, Master Card oraz Maestro, przy czym karta płatnicza zostaje obciążona w momencie złożenia zamówienia,
 • płatność za pobraniem przy odbiorze Towaru.
 1. Dane dotyczące numeru karty płatniczej i rachunku bankowego, nie są znane Sprzedającemu. Autoryzacja elektronicznych form płatności odbywa się na stronach internetowych odpowiednich banków.
 2. Płatności mogą dokonywać wyłącznie osoby uprawnione do posługiwania się instrumentem, w oparciu o który następuje realizacja płatności.
 3. Rozliczenie płatności za Towary zamówione w Sklepie odbywa się za pośrednictwem serwisu PayU.
 4. W przypadku wyboru przez Klienta innej formy płatności niż płatność „za pobraniem”, Sprzedający zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w ramach umowy sprzedaży, w przypadku gdy:
 • dane teleadresowe Klienta są błędne lub na tyle nieprecyzyjne, że uniemożliwiają dostawę Towaru,
 • transakcja nie została autoryzowana w systemie płatności elektronicznych PayU, lub płatności kartą kredytową/debetową,
 • płatność za zamówienie nie została uiszczona w czasie 2 dni roboczych od złożenia zamówienia.

Sprzedający  zastrzega sobie możliwość wyłączenia formy płatności „za pobraniem” wobec Klienta, który nie odebrał dwóch kolejno wysłanych zamówień.

 

VII. Warunki i koszty dostawy

 1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia lub do wybranego przez Klienta Paczkomatu.
 2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską.
 3. Zamówienia przekraczające określoną wartość są wysyłane na koszt Sklepu. Informacja o aktualnie obowiązującym limicie zawsze jest umieszona na stronach produktowych Sklepu oraz w „koszyku” podczas składania Zamówienia. W innym wypadku koszty przesyłki zakupionych Towarów ponosi Klient, o czym Klient zostaje poinformowany przed akceptacją składanego Zamówienia. Wysłanie zamówienia przez Klienta jest równoznaczne z zaakceptowaniem obowiązującego kosztu dostawy.
 4. Koszt dostawy zostanie uwzględniony na fakturze zgodnie z informacją wyświetlającą się w podsumowaniu Zamówienia.
 5. Po wysyłce  zamówionego Towaru, Klient otrzymuje za pomocą poczty elektronicznej wiadomość o wysyłce zakupionych Towarów wraz z informacją o kurierze i numer przesyłki. Klient może sprawdzić status swojej przesyłki na stronie firmy kurierskiej. 
 6. Ze względu na dostawę przesyłki za pośrednictwem firmy kurierskiej wymagane jest również podanie numeru telefonu kontaktowego oraz potwierdzenie obecności w miejscu dostawy w godz. 8.00-17.00.
 7. W przypadku Zamówień niezrealizowanych z winy Klienta, a w szczególności, w przypadku nieodebrania przesyłki z paczkomatu bądź z powodu nieobecności we wskazanym miejscu dostawy w godzinach 8.00-17.00, nieuzasadnionej odmowy odbioru przesyłki, podania błędnego adresu lub kodu pocztowego, Sprzedający zastrzega sobie prawo obciążenia Klienta kosztami ponownego transportu zamówienia, niezależnie od wartości zamówienia.
 8. Sprzedający uznaje za wiążące podanie przez Klienta adresu dostawy, pod który ma zostać wysłana przesyłka, na etapie składania Zamówienia. Sklep zastrzega sobie możliwość zmiany adresu dostawy na prośbę Klienta, do momentu kiedy przesyłka nie została przejęta przez kuriera. Po przejęciu przesyłki przez kuriera, nie ma możliwości zmiany adresu dostawy.
 9. Podczas odbioru przesyłki dostarczonej przez kuriera, Klient powinien sprawdzić w obecności kuriera stan opakowania zewnętrznego przesyłki. W przypadku uszkodzenia opakowania przesyłki Klient powinien sporządzić wraz z kurierem protokół szkody, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach podpisanych przez Klienta i kuriera.

 

VIII. Zwroty towaru (Prawo do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość)

 1. Każdemu Klientowi przysługuje - na podstawie przepisów prawa - prawo do odstąpienia od zawartej Umowy sprzedaży/nabycia, bez podania przyczyny w terminie opisanym poniżej.
 2. Prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży/nabycia przysługuje Klientowi w nieprzekraczalnym terminie 14 dni, który rozpoczyna się w dniu otrzymania przez Klienta Towaru. Termin uznaje się za dotrzymany, jeżeli przed jego upływem Klient wyśle oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży/nabycia na adres mailowy: info@beautikon.com oraz adres korespondencyjny wskazany poniżej.
 3. W razie rezygnacji z Towaru zakupionego w Sklepie (tj. realizacji prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży/nabycia) na zasadach określonych w niniejszym punkcie, Umowa sprzedaży/nabycia uważana jest za niezawartą, a Klient jest zwolniony ze wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. W takim przypadku uiszczona cena za Towar, wraz z kosztami pierwotnej przesyłki, które poniósł Klient, zostaje niezwłocznie zwrócona Klientowi po odstąpieniu przez niego od Umowy sprzedaży/nabycia, nie później jednakże niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od Umowy sprzedaży/nabycia przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta w formularzu zwrotu/reklamacji. Informacje te zostaną ustalone z Klientem drogą mailową lub telefoniczną.
 4. Zgodnie z artykułem 38 p. 5 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, zwrot nie przysługuje w odniesieniu do towarów, dostarczanych w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 5. Koszt opakowania i odesłania Towaru ponosi Klient. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek „za pobraniem”.
 6. Towar należy odesłać na poniższy adres. W celu usprawnienia procedury zwrotu, uprzejmie prosimy o dołączenie do przesyłki ze zwracanym Towarem otrzymanej faktury VAT oraz formularza zwrotu/reklamacji Towaru umieszczonego pod adresem www.beautikon.com/pages/dokumenty-do-pobrania/.

ORCHARD sp. z o.o.
Centrum Logistyczne Panattoni
ul.Kresowa 14,
05 - 462 Duchnów
Z dopiskiem "Zwrot"

       7.   Klient sklepu jest zobowiązany do odpowiedniego zabezpieczenia przesyłki w trakcie transportu do Sklepu.


IX. Reklamacje

 1. Sprzedający odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży/nabycia Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
 2. Przedmiotem sprzedaży są Towary nowe, bez wad. W zakresie ewentualnych wad Towaru, do Umowy sprzedaży/nabycia Towaru stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego dotyczące rękojmi za wady. Reklamacje i roszczenia z tytułu rękojmi powinny być zgłaszane zgodnie z tymi przepisami.
 3. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy przesłać do Sprzedającego za pośrednictwem formularza zwrotu/reklamacji umieszczonego pod adresem www.beautikon.com/pages/dokumenty-do-pobrania/. Formularz zwrotu/reklamacji należy wydrukować, wypełnić odpowiednie pola i dołączyć do przesyłki zawierającej zwracany Towar wraz z dowodem zakupu (Fakturą VAT).
 4. Sprzedający zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni roboczych liczonych od dnia wpłynięcia do Sprzedającego reklamowanego Towaru.
 5. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w przypadku stwierdzenia niezgodności dostarczonego Towaru z Umową sprzedaży/nabycia, a w szczególności w przypadku stwierdzenia:
 • wad fabrycznych Towaru;
 • uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie dostawy, przy czym, w razie stwierdzenia przez Klienta uszkodzenia Towaru podczas transportu, zaleca się aby Klient sporządził w obecności kuriera protokół szkody, gdzie dokładnie opisze wadę Towaru;
 • niezgodności Towaru z Towarem zawartym w zamówieniu.
 1. Nie stanowią podstawy reklamacji różnice w wyglądzie Towarów dostarczonych z zamówionymi, oglądanymi na stronie internetowej Sklepu, które to różnice mogą wynikać z innych ustawień (parametrów) monitora Klienta.
 2. Sprzedający weryfikuje zasadność reklamacji i informuje mailowo Klienta o decyzji. W przypadku uznania reklamacji, Towar uszkodzony zostanie wymieniony na pełnowartościowy, a jeśli będzie to niemożliwe (na przykład z powodu jego wyczerpania), Sprzedający zwróci Klientowi równowartość ceny Towaru wraz z kosztem pierwotnej dostawy w terminie 14 dni od przesłania informacji mailowej o uznaniu reklamacji. Jeżeli reklamacja zostanie uznana za bezzasadną, sklep ustala z Klientem mailowo czy zakupiony Towar zostanie odesłany do Klienta na jego koszt, czy też zostanie zutylizowany. 

 

X. Ochrona danych osobowych

 1. Dokonując rejestracji Konta i/lub składając zamówienie w Sklepie, Użytkownik akceptuje przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z Polityką prywatności (link w p. 3 poniżej) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016),  ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (DZ.U. z 2018 r.   i ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 r.,poz. 1219). Podanie danych osobowych na formularzu rejestracyjnym jest dobrowolne, niemniej stanowi warunek konieczny zrealizowania usługi świadczonej Użytkownikowi na podstawie umowy. 
 2. Sklep podejmuje wszelkie możliwe i nakazane odpowiednimi przepisami prawa środki techniczne i organizacyjne służące ochronie danych osobowych Użytkowników, w szczególności zapobiegające pozyskaniu i modyfikacji przez osoby nieupoważnione danych podawanych podczas rejestracji i składania Zamówienia.
 3. Szczegółowe informacje odnośnie gromadzenia, przetwarzania i ochrony danych osobowych przez Sprzedającego znajdują się w Polityce prywatności zamieszczonej pod adresem: www.beautikon.com/pages/polityka-prywatnosci/.

 

XI. Wymagania techniczne korzystania ze Sklepu

 1. Aby zapoznać się z ofertą Sklepu i dokonywać w nim zakupów za pośrednictwem Internetu (zawierać Umowy sprzedaży/nabycia ze Sprzedającym), Użytkownik powinien dysponować sprzętem komputerowym spełniającym następujące wymagania techniczne: komputer z internetową przeglądarką WWW obsługującą technologie cookies oraz JavaScript i Flash oraz dostęp do poczty elektronicznej.
 2. W celu korzystania ze Sklepu, Użytkownik powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub innego urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.
 3. Do szczególnych zagrożeń związanych z przeglądaniem strony internetowej Sklepu i dokonywaniem w nim zakupów należy korzystanie przez Użytkownika ze strony internetowej Sklepu bez stosowania zabezpieczeń opisanych w dokumentacji przeglądarki internetowej. Dotyczy to w szczególności mechanizmów rozszerzających możliwości przeglądarek o funkcje wykraczające poza standard HTML. W przypadku nieprawidłowej konfiguracji zabezpieczeń przeglądarki istnieje też możliwość przechwycenia danych przesyłanych z i do serwera WWW. Ponadto przeglądanie strony internetowej Sklepu wymaga udostępnienia przez Użytkownika podstawowych informacji o komputerze Użytkownika  takich jak: adres IP, domena, adres poprzednio odwiedzanej strony internetowej (strony, z której połączono się ze Sklepem wybierając odpowiedni odsyłacz), używana przeglądarka oraz system operacyjny itp.

 

XII. Polityka Cookies

Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę Sklepu (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający). Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko. Sklep może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony Sklepu w następujących celach: 

 1. realizacja podstawowych funkcjonalności Sklepu, takich jak identyfikacja Użytkowników jako zalogowanych i utrzymywania sesji logowania, przechowanie dynamicznych danych, np. historii zamówień;
 2. dostosowania zawartości strony Sklepu  do indywidualnych preferencji Użytkownika;
 3. zapamiętywanie lokalizacji IP, strefy czasowej;
 4. prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Sklepu.

Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Sklepu. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez stronę Sklepu – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):

XIII. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur

 1. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny. Poniższe zapisy mają charakter informacyjny i nie stanowią zobowiązania Sprzedawcy do skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

a)      http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;

b)      http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz

c)       http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

         3.Klient będący Konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a)      Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie 9 określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).

b)      Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

c)       Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.

d)      Sprzedawca w niniejszym Regulaminie oraz w ramach Strony Internetowej udostępnia także łącze elektroniczne do platformy ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ . Platforma ODR stanowi m. in. źródło informacji na temat form pozasądowego rozstrzygania sporów mogących powstać pomiędzy przedsiębiorcami i konsumentami.

 

IX. Postanowienia końcowe

 1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty publikacji na stronie internetowej Sklepu, przy czym zmiany takie nie naruszają praw osób, które zawarły Umowy sprzedaży/nabycia Towarów przed dokonaniem zmian.
 2. Brak akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu uniemożliwia zakup Towarów. Sprzedający umożliwi Klientowi zapoznanie się z Regulaminem przy składanym Zamówieniu. Klienci posiadający Konto w Sklepie zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu za pośrednictwem poczty elektronicznej. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia Konta w każdym czasie.
 3. Wszystkie nazwy handlowe i nazwy Towarów są znakami towarowymi lub nazwami zastrzeżonymi odpowiednich firm odnośnych właścicieli i zostały zamieszczone wyłącznie celem identyfikacji.
 4. Możliwe jest skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń (dalej zwanych: ADR). Informacje na temat ADR dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona Konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Klient będący Konsumentem może w szczególności zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży. Klient uprawniony jest ponadto do zwrócenia się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu, a także może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu korzystając z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona praw Konsumentów.
 5. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy prawa polskiego.

 

ZAŁĄCZNIK: POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od użytkowników przez sklep internetowy beautikon.com, prowadzony pod adresem http://www.beautikon.com (dalej zwaną: „Witryną”) przez ORCHARD Sp. z o.o. (dalej ORC) z siedzibą w Warszawie (01-748), przy ulicy Kaliny Jędrusik 4B / 104. Zapisy w niniejszej Polityce Prywatności wyczerpują obowiązki informacyjne ORC wynikające z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz. UE L 2016, Nr 119, dalej: RODO).

1. Podmiot odpowiedzialny za gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystanie danych osobowych (Administrator)

Podmiotem odpowiedzialnym za gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystanie danych osobowych (zwany dalej „Administratorem”) zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016),  ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (DZ.U. z 2018 r. i ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 r.,poz. 1219) jest ORCHARD Sp. z o.o. (zwana dalej: „ORC”).

Jako Administrator danych ORC jest dostępna pod podanymi poniżej danymi kontaktowymi:

- Pocztą pod adresem biura lokalnego: ORCHARD Sp. z o.o., ul. Kaliny Jędrusik 4b/104, 01-748 Warszawa
- Pocztą elektroniczną: info@beautikon.com

Administrator deklaruje, że dołożył wszelkiej staranności, aby obowiązki wynikające z ww. ustaw wypełnić przy zachowaniu kryteriów przejrzystego informowania i przejrzystej komunikacji, o których mowa w art. 12 RODO.

Użytkownik może w każdej chwili nieodpłatnie uzyskać informacje na temat swoich danych, które są zapisane w Witrynie, a także skorzystać ze swojego prawa do korekty, blokady lub usunięcia swoich danych. W tym celu należy skorzystać z wymienionych powyżej danych kontaktowych.

Jeżeli użytkownik nie wyraża zgody na przetwarzanie lub wykorzystanie swoich danych przez ORC według niniejszych postanowień o ochronie danych w całości lub w odniesieniu do poszczególnych działań, może on zgłosić swój sprzeciw pocztą elektroniczną lub listem, także korzystając z wymienionych danych kontaktowych.

W przypadku jakichkolwiek niejasności, każda osoba, której dane dotyczą może zwrócić się o dodatkowe informacje korzystając z wymienionych danych kontaktowych. 

2. Gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystanie danych osobowych

Dane osobowe to dane dotyczące rzeczowych lub osobistych powiązań określonej lub możliwej do określenia osoby fizycznej. Należą do nich przykładowo imię i nazwisko, numer telefonu, adres oraz wszystkie dane podstawowe, które użytkownik podał podczas rejestracji i tworzenia konta Użytkownika oraz podczas procesu składania zamówienia za pośrednictwem Witryny.

2.1 Postanowienia ogólne

1. ORC dokłada szczególnej staranności w celu ochrony praw i wolności osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że dane te są:

a)     przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty,

b)     zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami,

c)     adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane,

d)     prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane,

e)     przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celów, w których są przetwarzane,

f)      przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

2. W ramach środków wymienionych w pkt. 1 lit. f) powyżej, Administrator wdrożył m.in. następujące zabezpieczenia: zapory (firewalle), szyfrowanie danych i kontrole autoryzacji dostępu do informacji, przy czym skuteczność stosowanych zabezpieczeń danych Użytkownika wymaga stosowania się przez niego do określonych Regulaminie Witryny ORC, w szczególności nieudostępnianie swoich haseł osobom trzecim. Po stronie Użytkownika pozostaje również dbałość o poprawność danych podanych przez niego w trakcie rejestracji konta w Witrynie i ich aktualizacja.

3. Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016),  ustawą z dnia 10 maja 2018  2018 r. o ochronie danych osobowych  i ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1219).

2.2 Konto Użytkownika

Dla każdego Użytkownika, który rejestruje się w Witrynie przy użyciu funkcji „Utwórz konto”, zakładane jest konto Użytkownika, tzn. chroniony hasłem bezpośredni dostęp do zapisanych w Witrynie danych podstawowych użytkownika. Użytkownik może tutaj między innymi zobaczyć status złożonych zamówień lub zarządzać swoimi danymi osobowymi.

Podczas rejestracji konta klienta należy obowiązkowo podać następujące dane :

- adres e-mail
- hasło
- imię
- nazwisko
- zgoda na oraz postanowienia o ochronie danych

Adres do faktury (adres rozliczeniowy) i adres dostawy należy podać przy rejestracji konta lub dopiero przy składaniu zamówienia. W celu realizacji zamówienia potrzebne jest prawidłowe imię i nazwisko, dane adresowe i telefoniczne oraz dane dotyczące płatności. Adres e-mail użytkownika jest potrzebny, do potwierdzenia wpłynięcia zamówienia i jego wysłania, a także ogólnie w celu komunikacji z użytkownikiem. Ponadto adres e-mail użytkownika wykorzystywany jest do identyfikacji (jako nazwa przy logowaniu), gdy użytkownik loguje się na swoim koncie klienta.

2.3 Gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystanie danych osobowych użytkownika

ORC gromadzi, zapisuje i przetwarza dane Użytkownika w ramach obsługi zamówień tj. w ramach zawierania i realizacji umów sprzedaży/nabycia towaru zawieranych na odległość (zwanych dalej” Umowami”), łącznie z ewentualnymi późniejszymi reklamacjami i zwrotami, na potrzeby administracji technicznej, dla własnych celów marketingowych oraz w celu zapobiegania czynom zabronionym i oszustwom.

Dane osobowe Użytkowników są przekazywane osobom trzecim jedynie wówczas, gdy jest to dozwolone przepisami, łącznie z celami związanymi z realizacją Umowy lub rozliczenia, do celów marketingowych lub w razie uprzedniej zgody użytkownika. Przykładowo w ramach obsługi zamówienia współpracujący z ORC usługodawcy (np. przewoźnik, firma logistyczna, platformy płatnicze, banki) otrzymują niezbędne dane w celu realizacji zamówienia. Przekazane w ten sposób dane Użytkownika mogą wykorzystać wyłącznie w celu realizacji swojego zadania.

2.3.1 Cel, podstawa i zakres przetwarzanie danych osobowych:

Każdorazowo cel, podstawa i zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez ORC wynikają z działań podejmowanych przez ORC.
Możliwe cele zbierania danych osobowych Użytkowników przez ORC:

1. Zawarcie i realizacja Umowy, w tym obsługa płatności, komunikacja z użytkownikiem Witryny w związku z realizowaną Umową polegająca w szczególności na: potwierdzeniu złożonego zamówienia, potwierdzenia zmiany statusu zamówienia, powiadomienia o wysyłce zamówienia, powiadomienie szczególne dotyczące realizacji zamówienia (np. konieczność potwierdzenia danych wysyłkowych, konieczność potwierdzenia dostępności zamówionego towaru itp.), powiadomienie związane z prośbą o opinię na temat zrealizowanego zamówienia i poziomu jakości obsługi klienta.

Podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania Umowy);
Zakres przetwarzanych danych osobowych (tylko dane zwykłe):
Dane osobowe Użytkownika i dane związane z korzystaniem przez użytkownika z Witryny: imię, nazwisko, adres, adres e-mail, adres rozliczeniowy, adres do wysyłki, numer telefonu.

2. Postępowanie reklamacyjne i zwroty towaru związane z wykonaną lub wykonywaną Umową:

Zakres przetwarzanych danych osobowych: imię i nazwisko osoby zgłaszającej reklamację/zwrot, dane kontaktowe (adres korespondencyjny, adres e-mail, numer telefonu), nr konta bankowego (do zwrotu należności).

3. Wykorzystanie danych użytkownika do celów marketingowo-reklamowych

ORC wykorzystuje dane Użytkownika także do celów marketingowo-reklamowych: aby móc kontaktować się z Użytkownikiem w związku ze złożonym zamówieniem, określonymi produktami i akcjami marketingowymi (w tym newsletter).

Podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (przetwarzanie jest niezbędne dla celów wynikających z prawnie usprawiedliwionych interesów realizowanych przez administratora danych lub przez stronę trzecią). Zakres przetwarzanych danych osobowych: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.

W ramach konkursów ORC wykorzystuje dane Użytkowników uczestniczących w konkursie w celu powiadomienia o wygranej oraz reklamowana swojej oferty. Szczegółowe informacje podane są każdorazowo w warunkach uczestnictwa danego konkursu (regulamin konkursu).

W przypadku newslettera oraz innych form reklamy świadczonych drogą elektroniczną – wymagana jest zgoda Użytkownika wynikająca z odpowiednich przepisów. Jeżeli Użytkownik chciałby zrezygnować z newslettera, może w każdej chwili anulować swoją zgodę bez ponoszenia kosztów poza kosztami przekazania informacji według taryfy podstawowej. Do tego celu wystarczy zawiadomienie w formie tekstowej na wymienione w punkcie 1 dane kontaktowe (np. e-mail, list). Dodatkowo, w każdym newsletterze dostępny jest link do rezygnacji z newslettera.

Dane użytkownika, który wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych i na wykorzystywanie środków komunikacji elektronicznej mogą być przekazywane do podmiotów wyspecjalizowanych w świadczeniu usług masowej wysyłki e-mail, sms lub mms. Przy wyborze podmiotów świadczących tę kategorię usług Administrator kieruje się kryteriami podanymi w art. 28 ust. 1 RODO, tzn. że każdy ze zleceniobiorców musi dawać gwarancję wdrożenia i stosowania odpowiednich do kategorii danych osobowych środków technicznych i organizacyjnych służących ich bezpieczeństwu.

4. Zapewnienie bezpieczeństwa Witryny i ochrony danych jego Użytkowników – podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (przetwarzanie jest niezbędne dla celów wynikających z prawnie usprawiedliwionych interesów realizowanych przez administratora danych lub przez stronę trzecią).

Zakres przetwarzanych danych osobowych: dane logowania do Witryny, dane i geolokalizacja urządzenia, z którego dokonywane jest połączenie.

2.3.2  Okresy przetwarzania danych osobowych (retencja danych)

Dane osobowe użytkownika serwisu mogą być przechowywane:

1. Dane osobowe przypisane do  konta Użytkownika w serwisie – przez cały czas aktywności konta (trwania umowy) oraz przez okres 10 lat po jej wygaśnięciu w postaci archiwalnej (zgodnie z postanowieniami Kodeksu cywilnego w przedmiocie przedawnienia roszczeń).

2. Dane marketingowe – do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych w tym celu, przy czym dane dotyczące uprzedniej zgody oraz operacji marketingowych realizowanych wobec Użytkownika Witryny będą przechowane w postaci archiwalnej co najmniej przez 5 lat od momentu wycofania zgody.

3.Dane osobowe dotyczące faktów i zdarzeń podlegających obowiązkom podatkowym lub ujęcia w  odpowiednich księgach rachunkowych – co najmniej przez 5 lat w postaci archiwalnej,  zgodnie z postanowieniami m.in. ustaw: ordynacja podatkowa i ustawa o rachunkowości.

4. Dane osobowe niezbędne do dochodzenia roszczeń przez Administratora lub osoby trzecie, albo stanowiące dowód w postępowaniu przed sądem lub organem administracji państwowej – do czasu przydatności tych danych w toczącym się postępowaniu lub do czasu zakończenia innych prawnie dopuszczalnych czynności związanych z dochodzeniem roszczeń. 

2.3.3  Udostępnianie danych osobowych

W związku z realizacją Umów sprzedaży/nabycia Towaru zawieranych na odległość, ORC udostępnia każdorazowo dane osobowe jednemu z Partnerów świadczących usługi przewozowe, kurierskie lub pocztowe, których pełny wykaz znajduje się w Regulaminie Witryny.

Dane użytkownika za jego zgodą mogą być przekazywane do podmiotów świadczących usługi płatnicze (platform płatniczych). Aktualnie ORC korzysta z następujących platform płatniczych:

1. PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Grunwaldzkiej 186, kod pocztowy: 60-166, KRS: 0000274399
2. PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A z siedzibą pod adresem L-1150 w Luksemburgu
3. Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A (PayByNet) z siedzibą w Warszawie, 02-781 Warszawa: pod adresem ul. rtm. W. Pileckiego 65

2.3.4  Prawa osoby, której dane są przetwarzane przez Administratora

Każdej osobie, której dane są przetwarzane przez ORC przysługuje:

- prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do przenoszenia danych w przypadkach określonych w przepisach RODO;
- prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (dotyczy w szczególności przetwarzania danych w celach marketingowych),
- prawo wniesienia w każdym momencie sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych  - z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osoby, której te dane dotyczą, a także prawo wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych w celach marketingowo-reklamowych,
- prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeśli osoba, której dane dotyczą uzna, że przetwarzanie danych przez Administratora narusza przepisy RODO.

2.3.5   Możliwość wyboru w zakresie zbieranych przez Administratora danych osobowych

1. Podanie danych osobowych przy rejestracji konta Użytkownika w Witrynie oraz przy składaniu zamówienia ma charakter dobrowolny, jednak niepodanie tych danych uniemożliwi zawarcie i realizajcę Umowy.
2. Podanie danych osobowych w celach marketingowych ma charakter dobrowolny, jednak niepodanie tych danych skutkuje brakiem możliwości otrzymywania spersonalizowanej oferty usług i bonusów oferowanych przez Administratora danych i jego Partnerów biznesowych.

3. Ciasteczka (pliki cookie)

Ciasteczka to niewielkie pliki zapisywane na nośniku danych użytkownika, służące do zapisywania przez przeglądarkę użytkownika określonych ustawień i danych w celu wymiany z Witryną. Istnieją dwa rodzaje ciasteczek: ciasteczka sesyjne - usuwane po zamknięciu przeglądarki przez użytkownika, oraz ciasteczka tymczasowe/stałe - przechowywane przez dłuższy okres lub na stałe na nośniku danych użytkownika. Dzięki przechowywaniu tych plików ORC może odpowiednio przygotować Witrynę pod kątem preferencji użytkownika. Ułatwia to użytkownikowi korzystanie z Witryny, przykładowo dzięki zapisaniu określonych danych użytkownika, aby nie musiał ich za każdym razem podawać.

Akceptowanie plików cookie jest warunkiem umożliwiającym korzystanie z Witryny ORC. Jeżeli jednak użytkownik zablokuje stosowanie ciasteczek, Witryna ORC oraz serwis będą działać jedynie w oparciu o ograniczone funkcje.

3.1 Jakie ciasteczka wykorzystuje ORC?

Większość używanych przez Witrynę plików cookie jest automatycznie usuwana z twardego dysku komputera Użytkownika po zakończeniu sesji przeglądarki (tzw. ciasteczka sesyjne). Ponadto Witryna stosuje także ciasteczka przechowywane na twardym dysku komputera Użytkownika. Podczas kolejnej wizyty Witryna automatycznie rozpoznaje Użytkownika oraz preferowane przez niego informacje i ustawienia. Ciasteczka tymczasowe i stałe (okres przechowywania od 1 miesiąca do 10 lat) są zapisywane na twardym dysku komputera Użytkownika, a po określonym czasie są automatycznie usuwane. Jedynym celem ciasteczek jest możliwie jak najlepsze dostosowanie Witryny do oczekiwań Użytkownika i tym samym ułatwienie mu poruszania się po Witrynie.

W ciasteczkach stosowanych przez ORC zapisywane są wyłącznie dane pseudonimizowane. Podczas aktywacji ciasteczka przypisywany jest mu numer identyfikacyjny bez przypisywania danych osobowych Użytkownika do tego numeru identyfikacyjnego. Imię i nazwisko, adres IP lub podobne dane Użytkownika, umożliwiające bezpośrednie przypisanie pliku cookie do Użytkownika, nie są zapisywane w pliku cookie.

3.2   Retargeting

Witryna korzysta z tak zwanej technologii retargetingu. ORC wykorzystuje tę technologię, aby móc zaoferować użytkownikom atrakcyjniejszą ofertę internetową. Umożliwia ona przedstawienie użytkownikom, którzy zainteresowali się Witryną i prezentowanymi na niej produktami, odpowiedniej reklamy na stronach internetowych partnerów ORC. Wyświetlanie tych materiałów reklamowych na stronach partnerów ORC opiera się na technologii ciasteczek oraz analizie wcześniejszego zachowania użytkownika. Ta forma reklamy realizowana jest całkowicie anonimowo.

Podczas korzystania z Witryny stosowane są ciasteczka, które służą do gromadzenia, zapisywania i wykorzystania danych dotyczących zachowania użytkownika. Ponadto dane użytkownika zawarte w ciasteczkach są przechowywane po zakończeniu sesji przeglądarki i przykładowo wykorzystywane podczas kolejnej wizyty w Witrynie.

3.3 Jak można zablokować zapisywanie plików cookie?

Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Witryny ORC.

Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez Witrynę – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W przypadku braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.

Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):

w przeglądarce Google Chrome
w przeglądarce Firefox
w przeglądarce Internet Explorer
w przeglądarce Opera
w przeglądarce Safari
w przeglądarce Microsoft Edge

4. Pliki logu

Podczas każdej wizyty w Witrynie, przeglądarka internetowa udostępnia dane dotyczące zachowania użytkownika, które zapisywane są w plikach logów, tak zwanych plikach logu serwera. Zapisane w ten sposób rekordy danych zawierają następujące dane: data i godzina pobrania, nazwa otwieranej strony, adres IP, URL strony referencyjnej (adres strony, z której użytkownik został przekierowany), pobrana ilość danych, a także informacje o wersji produktu stosowanej przeglądarki internetowej.

Te rekordy danych pliku logu są poddawane przez ORC analizie w celu optymalizacji oferty i tworzenia możliwie jak najbardziej przyjaznej dla użytkownika Witryny, a także szybszego wykrywania i usuwania błędów oraz zarządzania wydajnością serwera. Ponadto ORC wykorzystuje rekordy danych pliku logu w celu ochrony przed atakami na Witrynę, np. w ramach tak zwanych ataków distributed denial of service, których celem jest zablokowanie dostępu do Witryny poprzez przeciążenie zapytaniami.

5. Analiza internetowa

Aby nieustannie optymalizować i udoskonalać ofertę, ORC stosuje tak zwane technologie trackingowe. Wykorzystuje do tego celu usługi Google Analytics i Edrone.

Google Analytics wykorzystuje internetowe narzędzie do analizy statystyk serwisów WWW Google (Universal) Analytics firmy Google Inc. (www.google.pl). Google (Universal) Analytics stosuje metody umożliwiające analizę korzystania ze strony internetowej przez użytkownika, na przykład pliki cookie, czyli pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika. Wygenerowane w ten sposób informacje dotyczące odwiedzin na tej stronie internetowej są z reguły przekazywane do serwera firmy Google w USA i tam zapisywane. W razie aktywacji funkcji anonimizacji adresów IP na tej stronie adres IP użytkownika jest skracany przez firmę Google przed jego przekazaniem na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych państw sygnatariuszy porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych sytuacjach do serwera firmy Google w USA przekazywany jest pełny adres IP i tam skracany. Anonimizowany adres IP przesłany przez przeglądarkę użytkownika w ramach usługi Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google. Użytkownik może uniknąć przesyłania danych wygenerowanych przez plik cookie odnoszących się do korzystania przez niego ze strony internetowej (wraz z adresem IP) do Google oraz przetwarzania tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym adresem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl .

Alternatywnie można także kliknąć ten link, aby uniknąć w przyszłości zapisywania danych przez Google Analytics na tej stronie internetowej. W urządzeniu użytkownika zapisywane jest wówczas ciasteczko opt-out. Po usunięciu plików cookie należy ponownie kliknąć na link.

Edrone jest systemem CRM, który monitoruje zachowanie użytkowników, aby dopasować lepiej zawartość Witryny do ich potrzeb i upodobań. Dodatkowo, ORC korzysta z syetsmu Edrone przy wysyłce newslettera do Użytkowników, który wyrazili na to zgodę. (Edrone, ul. Szlak 77/220, 31-153, Kraków) Polityka prywatności systemu Edrone i polityka Cookies znajdują się pod poniższymi linkami:

https://edrone.me/pl/privacy-policy

https://edrone.me/pl/cookie

6. Retargeting i gromadzenie danych przez podmioty trzecie dla celów reklamy banerowej

W ramach retargetingu i reklamy banerowej korzystamy z usług podmiotów trzecich, które stosują na naszej stronie pliki cookie. Są to następujące firmy:

- Doubleclick by Google, Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; https://www.google.com/intl/no/policies/technologies/ads/
- Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA; https://www.facebook.com/about/privacy

7. Bezpieczna transmisja danych

Dane osobowe użytkownika są przez przekazywane przez ORC w bezpieczny sposób przy użyciu szyfrowania (system kodowania SSL – Secure Socket Layer). Dotyczy to także procesu składania zamówienia oraz logowania klienta. Ponadto Witryna ORC jest zabezpieczana poprzez bieżące działania techniczne i organizacyjne przed utratą, zniszczeniem, dostępem, zmianami lub rozpowszechnianiem danych użytkowników przez osoby nieupoważnione.

Podjęte przez ORC działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli Użytkownik sam nie zachowa zasad bezpieczeństwa. W szczególności Użytkownik musi zachować w poufności login i hasło do Witryny i nie udostępniać ich osobom trzecim. ORC podkreśla, że nie będzie zwracał się do Użytkowników o ich podanie, z wyjątkiem podania ich w trakcie logowania na Witrynie. W celu uniemożliwienia korzystania z konta Użytkownika osobom nieuprawnionym prosimy się wylogować każdorazowo po zakończeniu korzystania z Witryny.

8. Inne strony internetowe

W ramach Witryny mogą pojawiać się okresowo linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Witryny i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Witrynę. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności, z którymi zalecamy zapoznać się. ORC nie ponosi odpowiedzialności za zasady postępowania z danymi w ramach tych stron.

9. Pytania i zastrzeżenia

Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki prywatności mogą być przez Klientów zadane pod adresem: info@beautikon.com.